หมวดหมู่:

Northeastern Mandarin Dongbeihua

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงNortheastern Mandarin Dongbeihua

 • การออกเสียง : 不远狭 不远狭 [zh]
 • การออกเสียง : 撂蹶子 撂蹶子 [zh]
 • การออกเสียง : 齁咸 齁咸 [zh]
 • การออกเสียง : 稀罕 稀罕 [zh]
 • การออกเสียง : 瘪茄子 瘪茄子 [zh]
 • การออกเสียง : 虎了吧唧 虎了吧唧 [zh]
 • การออกเสียง : 五肌六瘦 五肌六瘦 [zh]
 • การออกเสียง : 撒目 撒目 [zh]
 • การออกเสียง : 突鲁反仗 突鲁反仗 [zh]
 • การออกเสียง : 寻思 寻思 [zh]
 • การออกเสียง : 虚头八脑 虚头八脑 [zh]
 • การออกเสียง : 撒谎撩屁 撒谎撩屁 [zh]
 • การออกเสียง : 嘴不浪叽 嘴不浪叽 [zh]
 • การออกเสียง : 粘咕抓地 粘咕抓地 [zh]
 • การออกเสียง : 拉拉巴巴 拉拉巴巴 [zh]
 • การออกเสียง : 白瞎了 白瞎了 [zh]
 • การออกเสียง : 带劲 带劲 [zh]
 • การออกเสียง : 八瞎 八瞎 [zh]
 • การออกเสียง : 老天扒地 老天扒地 [zh]
 • การออกเสียง : 拔犟眼子 拔犟眼子 [zh]
 • การออกเสียง : 锃亮 锃亮 [zh]
 • การออกเสียง : 眵目糊 眵目糊 [zh]
 • การออกเสียง : 干巴地 干巴地 [zh]
 • การออกเสียง : 血呼大涨 血呼大涨 [zh]
 • การออกเสียง : 别价 别价 [zh]
 • การออกเสียง : 毛了三光 毛了三光 [zh]
 • การออกเสียง : 老鼻子 老鼻子 [zh]
 • การออกเสียง : 拨了盖 拨了盖 [zh]
 • การออกเสียง : 麻楞地 麻楞地 [zh]
 • การออกเสียง : 吭哧瘪肚 吭哧瘪肚 [zh]
 • การออกเสียง : 干的糊地 干的糊地 [zh]
 • การออกเสียง : 别脚 别脚 [zh]
 • การออกเสียง : 滴溜圆 滴溜圆 [zh]
 • การออกเสียง : 舞舞咋咋 舞舞咋咋 [zh]
 • การออกเสียง : 不开面儿 不开面儿 [zh]
 • การออกเสียง : 捂吧了 捂吧了 [zh]
 • การออกเสียง : 吱咋火燎 吱咋火燎 [zh]
 • การออกเสียง : 火赤燎地 火赤燎地 [zh]
 • การออกเสียง : 夹生 夹生 [zh]
 • การออกเสียง : 藏猫猫 藏猫猫 [zh]
 • การออกเสียง : 咋地 咋地 [zh]
 • การออกเสียง : 悬乎 悬乎 [zh]
 • การออกเสียง : 走道儿 走道儿 [zh]
 • การออกเสียง : 劲儿劲儿地 劲儿劲儿地 [zh]
 • การออกเสียง : 家雀儿 家雀儿 [zh]
 • การออกเสียง : 嗯呐 嗯呐 [zh]
 • การออกเสียง : 抠门 抠门 [zh]
 • การออกเสียง : 那旮哒 那旮哒 [zh]
 • การออกเสียง : 卖呆儿 卖呆儿 [zh]
 • การออกเสียง : 白呼 白呼 [zh]
 • การออกเสียง : 邪呼 邪呼 [zh]
 • การออกเสียง : 各应 各应 [zh]
 • การออกเสียง : 血呼 血呼 [zh]
 • การออกเสียง : 欠儿登 欠儿登 [zh]
 • การออกเสียง : 噶哈 噶哈 [zh]
 • การออกเสียง : 吭呲瘪肚 吭呲瘪肚 [zh]
 • การออกเสียง : 坷碜 坷碜 [zh]
 • การออกเสียง : 磨叽 磨叽 [zh]
 • การออกเสียง : 豁楞 豁楞 [zh]
 • การออกเสียง : 埋汰 埋汰 [zh]
 • การออกเสียง : 鼓捣 鼓捣 [zh]
 • การออกเสียง : 秃噜 秃噜 [zh]
 • การออกเสียง : 忽悠 忽悠 [cjy]
 • การออกเสียง : 贼亮 贼亮 [zh]
 • การออกเสียง : 刺挠 刺挠 [zh]
 • การออกเสียง : 你咋不去呢? 你咋不去呢? [zh]