หมวดหมู่:

nimisõnaq

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnimisõnaq

 • การออกเสียง : neläpäiv neläpäiv [vro]
 • การออกเสียง : inemine inemine [vro]
 • การออกเสียง : imä imä [vro]
 • การออกเสียง : Kiil Kiil [et]
 • การออกเสียง : esä esä [vro]
 • การออกเสียง : külä külä [vro]
 • การออกเสียง : tetäqtahtminõ tetäqtahtminõ [vro]
 • การออกเสียง : aabits aabits [et]
 • การออกเสียง : upin upin [vro]
 • การออกเสียง : elläi elläi [vro]
 • การออกเสียง : pudsunudsija pudsunudsija [vro]
 • การออกเสียง : pühäpäiv pühäpäiv [vro]
 • การออกเสียง : abd-raamat abd-raamat [vro]
 • การออกเสียง : ellävhõpõ ellävhõpõ [vro]
 • การออกเสียง : mõtõq mõtõq [vro]
 • การออกเสียง : hapasnik hapasnik [vro]
 • การออกเสียง : lainõq lainõq [vro]
 • การออกเสียง : iispäiv iispäiv [vro]
 • การออกเสียง : puulpäiv puulpäiv [vro]
 • การออกเสียง : tõõsõpäiv tõõsõpäiv [vro]
 • การออกเสียง : miis miis [vro]
 • การออกเสียง : oluq oluq [vro]
 • การออกเสียง : kõiv kõiv [vro]
 • การออกเสียง : riidi riidi [vro]
 • การออกเสียง : naanõ naanõ [vro]
 • การออกเสียง : aavits aavits [vro]
 • การออกเสียง : tütrik tütrik [vro]
 • การออกเสียง : tunnõq tunnõq [vro]
 • การออกเสียง : poiskõnõ poiskõnõ [vro]
 • การออกเสียง : kevväi kevväi [vro]
 • การออกเสียง : piniq piniq [vro]
 • การออกเสียง : mäntli mäntli [vro]
 • การออกเสียง : süäüü süäüü [vro]