หมวดหมู่:

Númeral ordinário

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงNúmeral ordinário

 • การออกเสียง : septuagésimo septuagésimo [pt]
 • การออกเสียง : undécimo undécimo [es]
 • การออกเสียง : vigésimo vigésimo [es]
 • การออกเสียง : duodécimo duodécimo [es]
 • การออกเสียง : quincuagésimo quincuagésimo [es]
 • การออกเสียง : octogésimo octogésimo [es]
 • การออกเสียง : quadringentésimo quadringentésimo [pt]
 • การออกเสียง : décimo primeiro décimo primeiro [pt]
 • การออกเสียง : ducentésimo ducentésimo [pt]
 • การออกเสียง : nonagésimo nonagésimo [pt]
 • การออกเสียง : sexcentésimo sexcentésimo [es]
 • การออกเสียง : septingentésimo septingentésimo [pt]
 • การออกเสียง : quingentésimo quingentésimo [pt]
 • การออกเสียง : octingentésimo octingentésimo [pt]
 • การออกเสียง : qüingentésimo qüingentésimo [pt]
 • การออกเสียง : décimo terceiro décimo terceiro [gl]
 • การออกเสียง : décimo sétimo décimo sétimo [gl]
 • การออกเสียง : quadragésimo quadragésimo [pt]
 • การออกเสียง : décimo oitavo décimo oitavo [gl]
 • การออกเสียง : trigesimo trigesimo [it]
 • การออกเสียง : décimo sexto décimo sexto [gl]
 • การออกเสียง : décimo quinto décimo quinto [gl]
 • การออกเสียง : décimo segundo décimo segundo [gl]
 • การออกเสียง : seiscentésimo seiscentésimo [pt]