หมวดหมู่:

molecular biology

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmolecular biology

 • การออกเสียง : self-replication self-replication [en]
 • การออกเสียง : nucleotide nucleotide [it]
 • การออกเสียง : polymerase chain reaction polymerase chain reaction [en]
 • การออกเสียง : intron intron [en]
 • การออกเสียง : macromolecular macromolecular [en]
 • การออกเสียง : Kary Mullis Kary Mullis [en]
 • การออกเสียง : fluorescence in situ hybridization fluorescence in situ hybridization [en]
 • การออกเสียง : Laemmli Laemmli [fr]
 • การออกเสียง : nitrilotriacetic nitrilotriacetic [en]
 • การออกเสียง : Walter Gilbert Walter Gilbert [en]
 • การออกเสียง : sonic hedgehog sonic hedgehog [en]
 • การออกเสียง : transcriptase transcriptase [en]
 • การออกเสียง : kallikrein kallikrein [en]
 • การออกเสียง : cistron cistron [fr]
 • การออกเสียง : nucleoporin nucleoporin [en]
 • การออกเสียง : taq polymerase taq polymerase [en]
 • การออกเสียง : kinetoplast kinetoplast [en]
 • การออกเสียง : paternity testing paternity testing [en]
 • การออกเสียง : kininogen kininogen [en]
 • การออกเสียง : genotyping genotyping [en]
 • การออกเสียง : fluorogenic fluorogenic [en]
 • การออกเสียง : PCR PCR [en]
 • การออกเสียง : smoothened smoothened [en]
 • การออกเสียง : cistrome cistrome [en]
 • การออกเสียง : Kupffer Cells Kupffer Cells [en]
 • การออกเสียง : Cetus Corporation Cetus Corporation [en]
 • การออกเสียง : sequencing sequencing [en]
 • การออกเสียง : گلیکوپروتئین گلیکوپروتئین [fa]
 • การออกเสียง : Phosphate-buffered saline Phosphate-buffered saline [en]
 • การออกเสียง : RNA sequencing RNA sequencing [en]
 • การออกเสียง : p21 p21 [en]