• การออกเสียงคำว่า Әхмәров Әхмәров [ba]
 • การออกเสียงคำว่า Гаскәрев Гаскәрев [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Нарыйков Нарыйков [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Гайнемөхәммәтев Гайнемөхәммәтев [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Дебердиев Дебердиев [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Кирасиров Кирасиров [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Мәгъзетдинев Мәгъзетдинев [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Мәзгетдинев Мәзгетдинев [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Баюсов Баюсов [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Җантурин Җантурин [tt]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Салмаков Салмаков [] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า Салитов Салитов [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Саликов Саликов [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Зимасов Зимасов [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Сәйфелмөлекев Сәйфелмөлекев [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Хәмәтсәгыйтев Хәмәтсәгыйтев [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Мирсәгыйтев Мирсәгыйтев [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Мөсәгыйтев Мөсәгыйтев [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Әхмәтсәгыйтев Әхмәтсәгыйтев [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Әбүсәгыйтев Әбүсәгыйтев [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Сәгыйтев Сәгыйтев [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Мөслахетдинев Мөслахетдинев [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Хәялин Хәялин [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Әлибаев Әлибаев [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Хөбәйбуллин Хөбәйбуллин [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Мөгабиев Мөгабиев [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Остаханов Остаханов [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Raxmani Raxmani [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Айтирәкев Айтирәкев [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Юлъякшин Юлъякшин [tt]