หมวดหมู่:

medicine

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmedicine

 • การออกเสียง : baskın baskın [tr]
 • การออกเสียง : bakterikırıcı en düşük derişim bakterikırıcı en düşük derişim [tr]
 • การออกเสียง : balıkkıran balıkkıran [tr]
 • การออกเสียง : baskılayıcı mutasyon baskılayıcı mutasyon [tr]
 • การออกเสียง : azalan tam yansıma spektroskopisi azalan tam yansıma spektroskopisi [tr]
 • การออกเสียง : atopik atopik [tr]
 • การออกเสียง : atopik dermatit atopik dermatit [tr]
 • การออกเสียง : Avrupa Bilimsel Fitoterapi İşbirliği Avrupa Bilimsel Fitoterapi İşbirliği [tr]
 • การออกเสียง : atopik egzema atopik egzema [tr]
 • การออกเสียง : atipi atipi [tr]
 • การออกเสียง : atipik atipik [tr]
 • การออกเสียง : atipik antipsikotik atipik antipsikotik [tr]
 • การออกเสียง : atomik floresans spektroskopisi atomik floresans spektroskopisi [tr]
 • การออกเสียง : atopi atopi [tr]
 • การออกเสียง : aspirasyon aspirasyon [tr]
 • การออกเสียง : apirojenik apirojenik [tr]
 • การออกเสียง : apikal plasentasyon apikal plasentasyon [tr]
 • การออกเสียง : aromaterapi aromaterapi [tr]
 • การออกเสียง : apiretik apiretik [tr]
 • การออกเสียง : antiperspiran antiperspiran [tr]
 • การออกเสียง : antipiretik antipiretik [tr]
 • การออกเสียง : antipirüritik antipirüritik [tr]
 • การออกเสียง : antiepileptik antiepileptik [tr]
 • การออกเสียง : ampirik tedavi ampirik tedavi [tr]
 • การออกเสียง : ampiyem ampiyem [tr]
 • การออกเสียง : alev emisyon spektroskopisi alev emisyon spektroskopisi [tr]
 • การออกเสียง : ampirik formül ampirik formül [tr]
 • การออกเสียง : allotropi allotropi [it]
 • การออกเสียง : ambliyopi ambliyopi [tr]
 • การออกเสียง : absans epilepsi absans epilepsi [tr]
 • การออกเสียง : eksipiyan eksipiyan [tr]
 • การออกเสียง : ekstrapiramidal ekstrapiramidal [tr]
 • การออกเสียง : ebiliyoskopi ebiliyoskopi [tr]
 • การออกเสียง : dumping sendromu dumping sendromu [tr]
 • การออกเสียง : dublet pik dublet pik [tr]
 • การออกเสียง : dromotropik dromotropik [tr]
 • การออกเสียง : doping doping [it]
 • การออกเสียง : doping analizi doping analizi [tr]
 • การออกเสียง : dörtlü pik dörtlü pik [tr]
 • การออกเสียง : dromotropi azaltan dromotropi azaltan [tr]
 • การออกเสียง : diyamanyetik anizotropi diyamanyetik anizotropi [tr]
 • การออกเสียง : diş ipi diş ipi [tr]
 • การออกเสียง : doğuştan hipertrofik pilor darlığı doğuştan hipertrofik pilor darlığı [tr]
 • การออกเสียง : donma entalpisi donma entalpisi [tr]
 • การออกเสียง : dislipidemi dislipidemi [tr]
 • การออกเสียง : -dipin -dipin [tr]
 • การออกเสียง : diplopi diplopi [tr]
 • การออกเสียง : diabetes insipidus diabetes insipidus [pt]
 • การออกเสียง : depilatuvar depilatuvar [tr]
 • การออกเสียง : dereceli pipet dereceli pipet [tr]
 • การออกเสียง : depilasyon depilasyon [tr]
 • การออกเสียง : çözünme entalpisi çözünme entalpisi [tr]
 • การออกเสียง : dakriyopiyore dakriyopiyore [tr]
 • การออกเสียง : depigmentasyon depigmentasyon [tr]
 • การออกเสียง : dehidroepiandrosteron dehidroepiandrosteron [tr]
 • การออกเสียง : böbrek papillası böbrek papillası [tr]
 • การออกเสียง : böbrek piramidi böbrek piramidi [tr]
 • การออกเสียง : blefaropitoz blefaropitoz [tr]
 • การออกเสียง : benzodiazepinler benzodiazepinler [tr]
 • การออกเสียง : bronkoskopi bronkoskopi [tr]
 • การออกเสียง : baz pik baz pik [tr]
 • การออกเสียง : azeotropi azeotropi [tr]
 • การออกเสียง : azeotropik azeotropik [tr]
 • การออกเสียง : analjezi analjezi [tr]
 • การออกเสียง : analjezik analjezik [tr]
 • การออกเสียง : analjezik gastroenteropatisi analjezik gastroenteropatisi [tr]
 • การออกเสียง : analjezik nefropatisi analjezik nefropatisi [tr]
 • การออกเสียง : analitik terazi analitik terazi [tr]
 • การออกเสียง : aminoglikozit aminoglikozit [tr]
 • การออกเสียง : allosterik enzim allosterik enzim [tr]
 • การออกเสียง : amnezi amnezi [tr]
 • การออกเสียง : ambilikuzi ambilikuzi [tr]
 • การออกเสียง : amnezik amnezik [tr]
 • การออกเสียง : aljezi aljezi [tr]
 • การออกเสียง : akondroplazi akondroplazi [tr]
 • การออกเสียง : alkol nörolizi alkol nörolizi [tr]
 • การออกเสียง : alfa glikozidaz engelleyici alfa glikozidaz engelleyici [tr]
 • การออกเสียง : alfa glikozidaz inhibitorü alfa glikozidaz inhibitorü [tr]
 • การออกเสียง : afazi afazi [tr]
 • การออกเสียง : akış enjeksiyon analizi akış enjeksiyon analizi [tr]
 • การออกเสียง : akinezi akinezi [tr]
 • การออกเสียง : akatizi akatizi [tr]
 • บันทึกการออกเสียง : agnozi agnozi [tr] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : adezif kapsülit adezif kapsülit [tr]
 • การออกเสียง : adrenal hiperplazi adrenal hiperplazi [tr]
 • การออกเสียง : abrazif abrazif [tr]
 • การออกเสียง : adenozin difosfat adenozin difosfat [tr]
 • การออกเสียง : adenozin monofosfat adenozin monofosfat [tr]
 • การออกเสียง : adenozin trifosfat adenozin trifosfat [tr]
 • การออกเสียง : baziklik sabiti baziklik sabiti [tr]
 • การออกเสียง : baziklikölçer baziklikölçer [tr]
 • การออกเสียง : bazik bazik [tr]
 • การออกเสียง : baziklik değişmezi baziklik değişmezi [tr]
 • การออกเสียง : baziklik ölçümü baziklik ölçümü [tr]
 • การออกเสียง : bazifiks anter bazifiks anter [tr]
 • การออกเสียง : Avogadro değişmezi Avogadro değişmezi [tr]
 • การออกเสียง : baskılanabilir enzim baskılanabilir enzim [tr]
 • การออกเสียง : bazal anestezi bazal anestezi [tr]
 • การออกเสียง : ATC ilaç dizini ATC ilaç dizini [tr]
 • การออกเสียง : asetil koenzim A asetil koenzim A [tr]