หมวดหมู่:

medicine

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmedicine

 • บันทึกการออกเสียง : Bıskra çıbanı Bıskra çıbanı [tr] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Antep çıbanı Antep çıbanı [tr] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : bandaj bandaj [ro]
 • บันทึกการออกเสียง : Bandl halkası Bandl halkası [tr] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ayak taban refleksi ayak taban refleksi [tr] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : adsorban adsorban [tr] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : bolüs bolüs [tr] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : boğmaca boğmaca [tr]
 • การออกเสียง : Bipolar bozukluk Bipolar bozukluk [tr]
 • การออกเสียง : bipolar duygulanım bozukluğu bipolar duygulanım bozukluğu [tr]
 • การออกเสียง : bağlanma bozukluğu bağlanma bozukluğu [tr]
 • การออกเสียง : bellek bozukluğu bellek bozukluğu [tr]
 • การออกเสียง : antitrombotik antitrombotik [tr]
 • การออกเสียง : bazal metabolizma bazal metabolizma [tr]
 • บันทึกการออกเสียง : amniyotik sıvı embolisi amniyotik sıvı embolisi [tr] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : anabolizma anabolizma [tr]
 • บันทึกการออกเสียง : ana soluk borusu ana soluk borusu [tr] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : Antimetabolit Antimetabolit [de]
 • การออกเสียง : algı bozukluğu algı bozukluğu [tr]
 • บันทึกการออกเสียง : alkol-amnestik bozukluk alkol-amnestik bozukluk [tr] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ambolali ambolali [tr] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : affektif bozukluk affektif bozukluk [tr] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : aktif karbon aktif karbon [tr]
 • บันทึกการออกเสียง : akciğer embolisi akciğer embolisi [tr] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : ağtabaka bozukluğu ağtabaka bozukluğu [tr]
 • การออกเสียง : akut stres bozukluğu akut stres bozukluğu [tr]
 • การออกเสียง : abortus abortus [de]
 • บันทึกการออกเสียง : ABO uyuşmazlığı ABO uyuşmazlığı [tr] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : abdestbozan abdestbozan [tr]
 • [es | sv | tr] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : histerik kişilik bozukluğu histerik kişilik bozukluğu [tr]
 • การออกเสียง : histriyonik kişilik bozukluğu histriyonik kişilik bozukluğu [tr]
 • บันทึกการออกเสียง : gece boşalması gece boşalması [tr] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : geviş getirme bozukluğu geviş getirme bozukluğu [tr]
 • การออกเสียง : hesap yapma bozukluğu hesap yapma bozukluğu [tr]
 • การออกเสียง : flebotomi flebotomi [tr]
 • บันทึกการออกเสียง : hava embolisi hava embolisi [tr] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : fizyolojik ölü boşluk fizyolojik ölü boşluk [tr] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : dürtü kontrolü bozuklukları dürtü kontrolü bozuklukları [tr] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : Duygudurum bozukluğu Duygudurum bozukluğu [tr]
 • การออกเสียง : duygulanım bozukluğu duygulanım bozukluğu [tr]
 • บันทึกการออกเสียง : dölyatağı borusu dölyatağı borusu [tr] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : dölyatağı boynu dölyatağı boynu [tr] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : doku tromboplastini doku tromboplastini [tr] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : distimik bozukluk distimik bozukluk [tr]
 • การออกเสียง : davranış bozukluğu davranış bozukluğu [tr]
 • บันทึกการออกเสียง : desoksiribonükleik asit desoksiribonükleik asit [tr] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : derin ven trombozu derin ven trombozu [tr] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : cinsel bozukluk cinsel bozukluk [tr] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : davranım bozukluğu davranım bozukluğu [tr]
 • การออกเสียง : cinsel işlev bozukluğu cinsel işlev bozukluğu [tr]
 • การออกเสียง : cinsel kimlik bozukluğu cinsel kimlik bozukluğu [tr]
 • การออกเสียง : bozukluk bozukluk [tr]
 • บันทึกการออกเสียง : Bowman kapsülü Bowman kapsülü [tr] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : bozuk plak konuşması bozuk plak konuşması [tr] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : malabsorpsiyon sendromu malabsorpsiyon sendromu [tr] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : olabilirlik oranı olabilirlik oranı [tr] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : uyarılabilirlik uyarılabilirlik [tr] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : laboratuvar laboratuvar [tr]
 • บันทึกการออกเสียง : malabsorpsiyon malabsorpsiyon [tr] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : laboratuvar teknisyeni laboratuvar teknisyeni [tr] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : labiyum labiyum [tr] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : laborant laborant [nl]
 • บันทึกการออกเสียง : labiya labiya [tr] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : labiya minör labiya minör [tr] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : labiyal labiyal [tr] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : labil labil [sv]
 • การออกเสียง : talasemi majör talasemi majör [tr]
 • บันทึกการออกเสียง : durdurulabilir düşük durdurulabilir düşük [tr] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kolay ulaşılabilir durum örneklemesi [tr] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Sjögren sendromu Sjögren sendromu [tr] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : majör depresyon majör depresyon [tr]
 • การออกเสียง : majör duygulanım bozukluğu majör duygulanım bozukluğu [tr]
 • บันทึกการออกเสียง : labiya majör labiya majör [tr] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : aktif ötanazi aktif ötanazi [tr] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : alan deneyi yöntemi alan deneyi yöntemi [tr] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : alevlenme alevlenme [tr] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : akut solunum sıkıntısı sendromu akut solunum sıkıntısı sendromu [tr] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : alel gen alel gen [tr] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : alerjen alerjen [tr]
 • บันทึกการออกเสียง : akut beyin sendromu akut beyin sendromu [tr] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : aktif öğrenme aktif öğrenme [tr] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : aktarım direnci aktarım direnci [tr] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : aktif eğlenme-dinlenme aktif eğlenme-dinlenme [tr] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : akran grupları öğrenimi akran grupları öğrenimi [tr] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : akrodermatit enteropatika akrodermatit enteropatika [tr]
 • การออกเสียง : Akdeniz humması Akdeniz humması [tr]
 • บันทึกการออกเสียง : akran değerlendirmesi akran değerlendirmesi [tr] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : Akdeniz anemisi Akdeniz anemisi [tr]
 • บันทึกการออกเสียง : aferent yol aferent yol [tr] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : agenezi agenezi [tr] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : aglütinojen aglütinojen [tr] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ailevi Akdeniz ateşi ailevi Akdeniz ateşi [tr] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : aerojen aerojen [tr] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : aerojenik aerojenik [tr] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : aferent aferent [ca]
 • บันทึกการออกเสียง : adrenokortikotrofik adrenokortikotrofik [tr] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : adrenokortikotrofik hormon adrenokortikotrofik hormon [tr] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : adrenokortikotrofin adrenokortikotrofin [tr] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : adrenogenital sendrom adrenogenital sendrom [tr] รอการออกเสียง