หมวดหมู่:

mato/įverčio vienetai/dydžiai/kiekiai: sąvoka/frazė

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmato/įverčio vienetai/dydžiai/kiekiai: sąvoka/frazė