หมวดหมู่:

matematyka

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmatematyka

 • การออกเสียง : rombowe rombowe [pl]
 • การออกเสียง : niepodzielność niepodzielność [pl]
 • การออกเสียง : grupa abelowa grupa abelowa [pl]
 • การออกเสียง : homotopijna równoważność homotopijna równoważność [pl]
 • การออกเสียง : zbiór pusty zbiór pusty [pl]
 • การออกเสียง : trójkąt prostokątny trójkąt prostokątny [pl]
 • การออกเสียง : cykloida cykloida [pl]
 • การออกเสียง : klasa właściwa klasa właściwa [pl]
 • การออกเสียง : równać się równać się [pl]
 • การออกเสียง : leksykograficzny leksykograficzny [pl]
 • การออกเสียง : funkcja ciągła funkcja ciągła [pl]
 • การออกเสียง : funkcja różniczkowalna funkcja różniczkowalna [pl]
 • การออกเสียง : superpozycja superpozycja [pl]
 • การออกเสียง : formułować formułować [pl]
 • การออกเสียง : tabliczka tabliczka [pl]
 • การออกเสียง : ewolwentowa ewolwentowa [pl]
 • การออกเสียง : transpozycja transpozycja [pl]
 • การออกเสียง : różniczka różniczka [pl]
 • การออกเสียง : funktorialny funktorialny [pl]
 • การออกเสียง : całka całka [pl]
 • การออกเสียง : wspólny mianownik wspólny mianownik [pl]
 • การออกเสียง : ewolwenta ewolwenta [pl]
 • การออกเสียง : logarytmiczny logarytmiczny [pl]
 • การออกเสียง : trygonometryczne trygonometryczne [pl]
 • การออกเสียง : liczba porządkowa liczba porządkowa [pl]
 • การออกเสียง : ułamkowy ułamkowy [pl]
 • การออกเสียง : twierdzenie Pitagorasa twierdzenie Pitagorasa [pl]
 • การออกเสียง : algorytmiczny algorytmiczny [pl]
 • การออกเสียง : liczba urojona liczba urojona [pl]
 • การออกเสียง : pierścień przemienny pierścień przemienny [pl]
 • การออกเสียง : trójkąt ostrokątny trójkąt ostrokątny [pl]
 • การออกเสียง : logarytmiczna logarytmiczna [pl]
 • การออกเสียง : πR² πR² [pl]
 • การออกเสียง : 2πR 2πR [pl]
 • การออกเสียง : ilorazowy ilorazowy [pl]
 • การออกเสียง : wykładnik wykładnik [pl]
 • การออกเสียง : (...) (...) [pl]
 • การออกเสียง : z matematyki z matematyki [pl]
 • การออกเสียง : piątka piątka [pl]
 • การออกเสียง : powierzchnia koła powierzchnia koła [pl]
 • การออกเสียง : jedna czwarta jedna czwarta [pl]
 • การออกเสียง : probabilistyka probabilistyka [pl]
 • การออกเสียง : matematyczne matematyczne [pl]
 • การออกเสียง : procenta procenta [pl]
 • การออกเสียง : rachunek różniczkowy rachunek różniczkowy [pl]