หมวดหมู่:

masculine noun

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmasculine noun