หมวดหมู่:

masculine first name

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmasculine first name

  • การออกเสียง : Filip Filip [sv]
  • การออกเสียง : Gaspar Gaspar [es]
  • การออกเสียง : Saturnin Saturnin [fr]
  • การออกเสียง : Cyprian Cyprian [en]
  • การออกเสียง : Natanaël Natanaël [fr]