หมวดหมู่:

masculine adjective

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmasculine adjective