หมวดหมู่:

male citizen of Poland

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmale citizen of Poland

  • การออกเสียง : Polak Polak [da]
  • การออกเสียง : Polakowi Polakowi [pl]