หมวดหมู่:

majątek

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmajątek

 • การออกเสียง : scheda scheda [it]
 • การออกเสียง : zamożne zamożne [pl]
 • การออกเสียง : dzierżawny dzierżawny [pl]
 • การออกเสียง : dziedzictwo dziedzictwo [pl]
 • การออกเสียง : rozparcelowany rozparcelowany [pl]
 • การออกเสียง : kabza kabza [tr]
 • การออกเสียง : włościanka włościanka [pl]
 • การออกเสียง : familijny familijny [pl]
 • การออกเสียง : pozbawiona pozbawiona [pl]
 • การออกเสียง : czyjś czyjś [pl]
 • การออกเสียง : markizowski markizowski [pl]
 • การออกเสียง : odziedziczony odziedziczony [pl]
 • การออกเสียง : rozgrabienie rozgrabienie [pl]
 • การออกเสียง : chłopski chłopski [pl]
 • การออกเสียง : niebagatelny niebagatelny [pl]
 • การออกเสียง : tezauryzacja tezauryzacja [pl]
 • การออกเสียง : włość włość [pl]
 • การออกเสียง : niezliczalny niezliczalny [pl]
 • การออกเสียง : feudalny feudalny [pl]
 • การออกเสียง : rozdawanie rozdawanie [pl]
 • การออกเสียง : z ojca na syna z ojca na syna [pl]
 • การออกเสียง : pożądany pożądany [pl]
 • การออกเสียง : nierozdzielony nierozdzielony [pl]
 • การออกเสียง : rozdysponować rozdysponować [pl]
 • การออกเสียง : nieruchomości nieruchomości [pl]
 • การออกเสียง : zamożna zamożna [pl]
 • การออกเสียง : niemajętny niemajętny [pl]
 • การออกเสียง : gospodarować gospodarować [pl]
 • การออกเสียง : magnacki magnacki [pl]
 • การออกเสียง : mienie mienie [pl]
 • การออกเสียง : krocie krocie [pl]
 • การออกเสียง : koronny koronny [pl]
 • การออกเสียง : odziedziczenie odziedziczenie [pl]
 • การออกเสียง : dziedziczny dziedziczny [pl]
 • การออกเสียง : hrabiowski hrabiowski [pl]
 • การออกเสียง : przetracony przetracony [pl]
 • การออกเสียง : dochrapać się dochrapać się [pl]
 • การออกเสียง : podupadać podupadać [pl]
 • การออกเสียง : odziedziczyć odziedziczyć [pl]
 • การออกเสียง : podupadły podupadły [pl]
 • การออกเสียง : wielopokoleniowy wielopokoleniowy [pl]
 • การออกเสียง : pomnażać pomnażać [pl]