หมวดหมู่:

mængdetal

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmængdetal

 • การออกเสียง : fire fire [en]
 • การออกเสียง : en en [fr]
 • การออกเสียง : et et [fr]
 • การออกเสียง : hundred hundred [en]
 • การออกเสียง : to to [en]
 • การออกเสียง : ti ti [hu]
 • การออกเสียง : tre tre [da]
 • การออกเสียง : ni ni [da]
 • การออกเสียง : seks seks [da]
 • การออกเสียง : fyrre fyrre [da]
 • การออกเสียง : én én [hu]
 • การออกเสียง : tolv tolv [no]
 • การออกเสียง : fem fem [da]
 • การออกเสียง : seksten seksten [da]
 • การออกเสียง : tredive tredive [da]
 • การออกเสียง : tyve tyve [da]
 • การออกเสียง : syv syv [da]
 • การออกเสียง : sytten sytten [da]
 • การออกเสียง : elleve elleve [da]
 • การออกเสียง : hundrede og en hundrede og en [da]
 • การออกเสียง : et tusind syvoghalvtreds et tusind syvoghalvtreds [da]
 • การออกเสียง : tretten tretten [da]
 • การออกเสียง : otte otte [da]
 • การออกเสียง : halvtreds halvtreds [da]
 • การออกเสียง : fjorten fjorten [da]
 • การออกเสียง : hundrede hundrede [da]
 • การออกเสียง : nitten nitten [da]
 • การออกเสียง : treogtyve treogtyve [da]
 • การออกเสียง : enogtyve enogtyve [da]
 • การออกเสียง : atten atten [da]
 • การออกเสียง : femten femten [da]
 • การออกเสียง : halvfems halvfems [da]
 • การออกเสียง : halvfjerds halvfjerds [da]
 • การออกเสียง : firs firs [da]
 • การออกเสียง : ni hundrede fireogtyve ni hundrede fireogtyve [da]
 • การออกเสียง : to hundrede tyve to hundrede tyve [da]
 • การออกเสียง : tusinde tusinde [da]
 • การออกเสียง : fire tusind et hundred femogfirsindstyve fire tusind et hundred femogfirsindstyve [da]
 • การออกเสียง : et hundrede femoghalvtreds et hundrede femoghalvtreds [da]
 • การออกเสียง : nioghalvtredsindstyve nioghalvtredsindstyve [da]
 • การออกเสียง : to tusind tre hundrede ni to tusind tre hundrede ni [da]
 • การออกเสียง : seksoghalvtredsindstyve seksoghalvtredsindstyve [da]
 • การออกเสียง : et tusind syvoghalvtredsindstyve et tusind syvoghalvtredsindstyve [da]
 • การออกเสียง : fem tusind to hundred syvogfyrre fem tusind to hundred syvogfyrre [da]
 • การออกเสียง : to tusind to hundrede halvfjerds to tusind to hundrede halvfjerds [da]
 • การออกเสียง : et hundrede femoghalvtredsindstyve et hundrede femoghalvtredsindstyve [da]
 • การออกเสียง : to tusind to hundrede halvfjerdsindstyve to tusind to hundrede halvfjerdsindstyve [da]
 • การออกเสียง : femoghalvtredsindstyve femoghalvtredsindstyve [da]
 • การออกเสียง : enoghalvtredsindstyve enoghalvtredsindstyve [da]
 • การออกเสียง : tre hundrede niogtresindstyve tre hundrede niogtresindstyve [da]
 • การออกเสียง : toogtyve toogtyve [da]
 • การออกเสียง : fireoghalvtredsindstyve fireoghalvtredsindstyve [da]
 • การออกเสียง : femogtyve femogtyve [da]
 • การออกเสียง : ét ét [da]
 • การออกเสียง : tooghalvtredsindstyve tooghalvtredsindstyve [da]
 • การออกเสียง : fire tusind et hundrede femogfirs fire tusind et hundrede femogfirs [da]
 • การออกเสียง : syvogtyve syvogtyve [da]
 • การออกเสียง : niogtyve niogtyve [da]
 • การออกเสียง : fireogtyve fireogtyve [da]
 • การออกเสียง : tre hundrede niogtres tre hundrede niogtres [da]
 • การออกเสียง : treoghalvtredsindstyve treoghalvtredsindstyve [da]
 • การออกเสียง : tusind tusind [da]
 • การออกเสียง : seksogtyve seksogtyve [da]
 • การออกเสียง : syvoghalvtredsindstyve syvoghalvtredsindstyve [da]
 • การออกเสียง : seks tusind et hundrede toogfirsindstyve seks tusind et hundrede toogfirsindstyve [da]
 • การออกเสียง : otteoghalvtredsindstyve otteoghalvtredsindstyve [da]
 • การออกเสียง : et tusind et tusind [da]
 • การออกเสียง : seks tusind et hundrede toogfirs seks tusind et hundrede toogfirs [da]
 • การออกเสียง : otteogtyve otteogtyve [da]