หมวดหมู่:

literature (tt)

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงliterature (tt)

 • การออกเสียง : театр
  театр [ru]
 • การออกเสียง : фольклор
  фольклор [ru]
 • การออกเสียง : роман
  роман [ru]
 • การออกเสียง : калька
  калька [ru]
 • การออกเสียง : шарж
  шарж [ru]
 • การออกเสียง : Казан
  Казан [tt]
 • การออกเสียง : тиен
  тиен [tt]
 • การออกเสียง : юмор
  юмор [ru]
 • การออกเสียง : строфа
  строфа [ru]
 • การออกเสียง : драма
  драма [ru]
 • การออกเสียง : сюжет
  сюжет [ru]
 • การออกเสียง : антитеза
  антитеза [uk]
 • การออกเสียง : суык
  суык [tt]
 • การออกเสียง : литота
  литота [ru]
 • การออกเสียง : неологизм
  неологизм [ru]
 • การออกเสียง : аллегория
  аллегория [ru]
 • การออกเสียง : каз
  каз [tt]
 • การออกเสียง : повесть
  повесть [ru]
 • การออกเสียง : мәхәббәт
  мәхәббәт [tt]
 • การออกเสียง : эш
  эш [tt]
 • การออกเสียง : китап
  китап [tt]
 • การออกเสียง : чыршы
  чыршы [tt]
 • การออกเสียง : буран
  буран [tt]
 • การออกเสียง : турак
  турак [tt]
 • การออกเสียง : водевиль
  водевиль [ru]
 • การออกเสียง : үпкә
  үпкә [tt]
 • การออกเสียง : пауза
  пауза [ru]
 • การออกเสียง : таз
  таз [ru]
 • การออกเสียง : эллипсис
  эллипсис [ru]
 • การออกเสียง : метафора
  метафора [sr]
 • การออกเสียง : җил
  җил [tt]
 • การออกเสียง : утопия
  утопия [ru]
 • การออกเสียง : архаизм
  архаизм [ru]
 • การออกเสียง : лирика
  лирика [ru]
 • การออกเสียง : анапест
  анапест [ru]
 • การออกเสียง : антология
  антология [ru]
 • การออกเสียง : Көз
  Көз [tt]
 • การออกเสียง : тормыш
  тормыш [tt]
 • การออกเสียง : антоним
  антоним [ru]
 • การออกเสียง : экзистенциализм
  экзистенциализм [ru]
 • การออกเสียง : карга
  карга [ru]
 • การออกเสียง : бытбылдык
  бытбылдык [tt]
 • การออกเสียง : жаргон
  жаргон [uk]
 • การออกเสียง : синоним
  синоним [ru]
 • การออกเสียง : аллитерация
  аллитерация [tt]
 • การออกเสียง : анафора
  анафора [ru]
 • การออกเสียง : антиутопия
  антиутопия [tt]
 • การออกเสียง : парадокс
  парадокс [ru]
 • การออกเสียง : ода
  ода [chm]
 • การออกเสียง : синекдоха
  синекдоха [ru]
 • การออกเสียง : мора
  мора [be]
 • การออกเสียง : Зөһрә
  Зөһрә [tt]
 • การออกเสียง : җавап
  җавап [tt]
 • การออกเสียง : әкият
  әкият [tt]
 • การออกเสียง : вәхи
  вәхи [tt]
 • การออกเสียง : трагедия
  трагедия [ru]
 • การออกเสียง : Казлар
  Казлар [tt]
 • การออกเสียง : новелла
  новелла [ru]
 • การออกเสียง : көтмәгәндә
  көтмәгәндә [tt]
 • การออกเสียง : ассонанс
  ассонанс [ru]
 • การออกเสียง : Тәмсил
  Тәмсил [tt]
 • การออกเสียง : эпитет
  эпитет [ru]
 • การออกเสียง : эссе
  эссе [ru]
 • การออกเสียง : метрика
  метрика [ru]
 • การออกเสียง : ямб
  ямб [ru]
 • การออกเสียง : ритм
  ритм [ru]
 • การออกเสียง : гекзаметр
  гекзаметр [ru]
 • การออกเสียง : нөктә
  нөктә [tt]
 • การออกเสียง : альманах
  альманах [ru]
 • การออกเสียง : эпос
  эпос [tt]
 • การออกเสียง : Бабич
  Бабич [tt]
 • การออกเสียง : Погром
  Погром [ru]
 • การออกเสียง : Оракул
  Оракул [ru]
 • การออกเสียง : атрибуция
  атрибуция [ru]
 • การออกเสียง : октава
  октава [ru]
 • การออกเสียง : эпопея
  эпопея [ru]
 • การออกเสียง : пьеса
  пьеса [ru]
 • การออกเสียง : йокы
  йокы [tt]
 • การออกเสียง : Сатира
  Сатира [ru]
 • การออกเสียง : хронотоп
  хронотоп [tt]
 • การออกเสียง : вәзен
  вәзен [tt]
 • การออกเสียง : Мирон
  Мирон [tt]
 • การออกเสียง : лейтмотив
  лейтмотив [tt]
 • การออกเสียง : омоним
  омоним [ru]
 • การออกเสียง : паронимия
  паронимия [ru]
 • การออกเสียง : рефрен
  рефрен [ru]
 • การออกเสียง : комедия
  комедия [ru]
 • การออกเสียง : инверсия
  инверсия [ru]
 • การออกเสียง : Аң
  Аң [tt]
 • การออกเสียง : киңәш
  киңәш [tt]
 • การออกเสียง : эпилог
  эпилог [ru]
 • การออกเสียง : табан
  табан [tt]
 • การออกเสียง : Рәдиф
  Рәдиф [tt]
 • การออกเสียง : тавтология
  тавтология [ru]
 • การออกเสียง : гласный
  гласный [ru]
 • การออกเสียง : борын
  борын [tt]
 • การออกเสียง : чабак
  чабак [tt]
 • การออกเสียง : Алмас
  Алмас [tt]
 • การออกเสียง : элегия
  элегия [ru]
 • การออกเสียง : вульгаризм
  вульгаризм [tt]