หมวดหมู่:

literature (tt)

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงliterature (tt)

 • การออกเสียง : театр театр [ru]
 • การออกเสียง : фольклор фольклор [ru]
 • การออกเสียง : калька калька [ru]
 • การออกเสียง : роман роман [ru]
 • การออกเสียง : шарж шарж [ru]
 • การออกเสียง : Казан Казан [tt]
 • การออกเสียง : тиен тиен [tt]
 • การออกเสียง : юмор юмор [ru]
 • การออกเสียง : строфа строфа [ru]
 • การออกเสียง : драма драма [ru]
 • การออกเสียง : сюжет сюжет [ru]
 • การออกเสียง : антитеза антитеза [uk]
 • การออกเสียง : суык суык [tt]
 • การออกเสียง : литота литота [ru]
 • การออกเสียง : аллегория аллегория [ru]
 • การออกเสียง : неологизм неологизм [ru]
 • การออกเสียง : каз каз [tt]
 • การออกเสียง : повесть повесть [ru]
 • การออกเสียง : мәхәббәт мәхәббәт [tt]
 • การออกเสียง : эш эш [tt]
 • การออกเสียง : китап китап [tt]
 • การออกเสียง : чыршы чыршы [tt]
 • การออกเสียง : турак турак [tt]
 • การออกเสียง : буран буран [tt]
 • การออกเสียง : үпкә үпкә [tt]
 • การออกเสียง : пауза пауза [ru]
 • การออกเสียง : водевиль водевиль [ru]
 • การออกเสียง : таз таз [ru]
 • การออกเสียง : эллипсис эллипсис [ru]
 • การออกเสียง : метафора метафора [sr]
 • การออกเสียง : җил җил [tt]
 • การออกเสียง : утопия утопия [ru]
 • การออกเสียง : архаизм архаизм [ru]
 • การออกเสียง : лирика лирика [ru]
 • การออกเสียง : анапест анапест [ru]
 • การออกเสียง : антология антология [ru]
 • การออกเสียง : тормыш тормыш [tt]
 • การออกเสียง : антоним антоним [ru]
 • การออกเสียง : Көз Көз [tt]
 • การออกเสียง : бытбылдык бытбылдык [tt]
 • การออกเสียง : экзистенциализм экзистенциализм [ru]
 • การออกเสียง : жаргон жаргон [uk]
 • การออกเสียง : анафора анафора [ru]
 • การออกเสียง : аллитерация аллитерация [tt]
 • การออกเสียง : синоним синоним [ru]
 • การออกเสียง : антиутопия антиутопия [tt]
 • การออกเสียง : парадокс парадокс [ru]
 • การออกเสียง : ода ода [chm]
 • การออกเสียง : мора мора [be]
 • การออกเสียง : Зөһрә Зөһрә [tt]
 • การออกเสียง : синекдоха синекдоха [ru]
 • การออกเสียง : җавап җавап [tt]
 • การออกเสียง : вәхи вәхи [tt]
 • การออกเสียง : әкият әкият [tt]
 • การออกเสียง : Казлар Казлар [tt]
 • การออกเสียง : көтмәгәндә көтмәгәндә [tt]
 • การออกเสียง : ассонанс ассонанс [ru]
 • การออกเสียง : трагедия трагедия [ru]
 • การออกเสียง : новелла новелла [ru]
 • การออกเสียง : Тәмсил Тәмсил [tt]
 • การออกเสียง : эпитет эпитет [ru]
 • การออกเสียง : метрика метрика [ru]
 • การออกเสียง : ямб ямб [ru]
 • การออกเสียง : эссе эссе [ru]
 • การออกเสียง : ритм ритм [ru]
 • การออกเสียง : гекзаметр гекзаметр [ru]
 • การออกเสียง : нөктә нөктә [tt]
 • การออกเสียง : альманах альманах [ru]
 • การออกเสียง : эпос эпос [tt]
 • การออกเสียง : Бабич Бабич [tt]
 • การออกเสียง : карга карга [tt]
 • การออกเสียง : атрибуция атрибуция [ru]
 • การออกเสียง : Оракул Оракул [ru]
 • การออกเสียง : октава октава [ru]
 • การออกเสียง : Погром Погром [ru]
 • การออกเสียง : эпопея эпопея [ru]
 • การออกเสียง : йокы йокы [tt]
 • การออกเสียง : Сатира Сатира [ru]
 • การออกเสียง : пьеса пьеса [ru]
 • การออกเสียง : хронотоп хронотоп [tt]
 • การออกเสียง : вәзен вәзен [tt]
 • การออกเสียง : Мирон Мирон [tt]
 • การออกเสียง : лейтмотив лейтмотив [tt]
 • การออกเสียง : омоним омоним [ru]
 • การออกเสียง : паронимия паронимия [ru]
 • การออกเสียง : рефрен рефрен [ru]
 • การออกเสียง : инверсия инверсия [ru]
 • การออกเสียง : Аң Аң [tt]
 • การออกเสียง : комедия комедия [ru]
 • การออกเสียง : киңәш киңәш [tt]
 • การออกเสียง : табан табан [tt]
 • การออกเสียง : Рәдиф Рәдиф [tt]
 • การออกเสียง : тавтология тавтология [ru]
 • การออกเสียง : эпилог эпилог [ru]
 • การออกเสียง : гласный гласный [ru]
 • การออกเสียง : чабак чабак [tt]
 • การออกเสียง : Алмас Алмас [tt]
 • การออกเสียง : вульгаризм вульгаризм [tt]
 • การออกเสียง : борын борын [tt]
 • การออกเสียง : элегия элегия [ru]