หมวดหมู่:

liczyć

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงliczyć

 • การออกเสียง : 5 5 [en]
 • การออกเสียง : 6 6 [de]
 • การออกเสียง : sześć sześć [pl]
 • การออกเสียง : kalkulator kalkulator [pl]
 • การออกเสียง : raz raz [pl]
 • การออกเสียง : podwójnie podwójnie [pl]
 • การออกเสียง : liczba liczba [pl]
 • การออกเสียง : 12 (dwanaście) 12 (dwanaście) [pl]
 • การออกเสียง : liczby liczby [pl]
 • การออกเสียง : wyliczenie wyliczenie [pl]
 • การออกเสียง : powtórnie powtórnie [pl]
 • การออกเสียง : policzalny policzalny [pl]
 • การออกเสียง : liczbę liczbę [pl]
 • การออกเสียง : liczebne liczebne [pl]
 • การออกเสียง : niezliczalny niezliczalny [pl]
 • การออกเสียง : rozliczyć się rozliczyć się [pl]
 • การออกเสียง : liczący liczący [pl]
 • การออกเสียง : liczydło liczydło [pl]
 • การออกเสียง : liczebność liczebność [pl]
 • การออกเสียง : rozliczenie rozliczenie [pl]
 • การออกเสียง : przeliczenie przeliczenie [pl]
 • การออกเสียง : licząc licząc [pl]
 • การออกเสียง : obrachunki obrachunki [pl]
 • การออกเสียง : dwadzieścia pięć dwadzieścia pięć [pl]
 • การออกเสียง : liczbowy liczbowy [pl]
 • การออกเสียง : dwadzieścia sześć dwadzieścia sześć [pl]
 • การออกเสียง : dwadzieścia siedem dwadzieścia siedem [pl]
 • การออกเสียง : zliczać zliczać [pl]
 • การออกเสียง : cyfrowo cyfrowo [pl]
 • การออกเสียง : liczcie liczcie [pl]
 • การออกเสียง : zarachowanie zarachowanie [pl]
 • การออกเสียง : liczmy liczmy [pl]
 • การออกเสียง : liczymy liczymy [pl]
 • การออกเสียง : liczą liczą [pl]
 • การออกเสียง : liczyliśmy liczyliśmy [pl]