หมวดหมู่:

lamina fogliare

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงlamina fogliare

 • การออกเสียง : pedata pedata [it]
 • การออกเสียง : rotonda rotonda [es]
 • การออกเสียง : romboidale romboidale [it]
 • การออกเสียง : lineare lineare [la]
 • การออกเสียง : triangolare triangolare [it]
 • การออกเสียง : cordata cordata [it]
 • การออกเสียง : spatolata spatolata [it]
 • การออกเสียง : paripennata paripennata [it]
 • การออกเสียง : bipennata bipennata [it]
 • การออกเสียง : lesiniforme lesiniforme [it]
 • การออกเสียง : palmato-lobata palmato-lobata [it]
 • การออกเสียง : obovata obovata [it]
 • การออกเสียง : aghiforme aghiforme [it]
 • การออกเสียง : sagittata sagittata [it]
 • การออกเสียง : digitata digitata [it]
 • การออกเสียง : ovata ovata [it]
 • การออกเสียง : ternata ternata [it]
 • การออกเสียง : reniforme reniforme [it]
 • การออกเสียง : obcordata obcordata [it]
 • การออกเสียง : con cirri con cirri [it]
 • การออกเสียง : peltata peltata [it]
 • การออกเสียง : astata astata [it]
 • การออกเสียง : oblungo-lanceolata oblungo-lanceolata [it]
 • การออกเสียง : pennato-lobata pennato-lobata [it]
 • การออกเสียง : imparipennata imparipennata [it]
 • การออกเสียง : ovato-lanceolata ovato-lanceolata [it]
 • การออกเสียง : lanceolata lanceolata [it]