หมวดหมู่:

kulturaslowianska

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงkulturaslowianska

 • การออกเสียง : Wrocław Wrocław [pl]
 • การออกเสียง : Kraków Kraków [pl]
 • การออกเสียง : pan pan [en]
 • การออกเสียง : Warszawa Warszawa [pl]
 • การออกเสียง : Gdańsk Gdańsk [pl]
 • การออกเสียง : Polska Polska [pl]
 • การออกเสียง : terminologia terminologia [pt]
 • การออกเสียง : zakład zakład [pl]
 • การออกเสียง : nazwy nazwy [pl]
 • การออกเสียง : narodowy narodowy [pl]
 • การออกเสียง : pieśń pieśń [pl]
 • การออกเสียง : wydawnictwo wydawnictwo [pl]
 • การออกเสียง : części części [pl]
 • การออกเสียง : najstarsza najstarsza [pl]
 • การออกเสียง : warstwy warstwy [pl]
 • การออกเสียง : v. v. [fi]
 • การออกเสียง : innych innych [pl]
 • การออกเสียง : imienia imienia [pl]
 • การออกเสียง : Sędzik Sędzik [pl]
 • การออกเสียง : roślin roślin [pl]
 • การออกเสียง : rolnicza rolnicza [pl]
 • การออกเสียง : 1977 (rok) 1977 (rok) [pl]
 • การออกเสียง : prasłowiańska prasłowiańska [pl]
 • การออกเสียง : zbóż zbóż [pl]
 • การออกเสียง : użytków użytków [pl]
 • การออกเสียง : rolnych rolnych [pl]
 • การออกเสียง : Ossolińskich Ossolińskich [pl]
 • การออกเสียง : chronologiczne chronologiczne [pl]
 • การออกเสียง : uprawnych uprawnych [pl]