หมวดหมู่:

kulturaslowianska-be

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงkulturaslowianska-be

 • การออกเสียง : i i [en]
 • การออกเสียง : да да [ru]
 • การออกเสียง : а а [ru]
 • การออกเสียง : хлеб хлеб [ru]
 • การออกเสียง : без без [tt]
 • การออกเสียง : за за [ru]
 • การออกเสียง : што што [sr]
 • การออกเสียง : вада вада [be]
 • การออกเสียง : хто хто [uk]
 • การออกเสียง : вецер вецер [be]
 • การออกเสียง : каза каза [tt]
 • การออกเสียง : дарога дарога [be]
 • การออกเสียง : самы самы [be]
 • การออกเสียง : гаротны гаротны [be]
 • การออกเสียง : прыгожае прыгожае [be]
 • การออกเสียง : яда яда [be]
 • การออกเสียง : кветка кветка [be]
 • การออกเสียง : пчала пчала [be]
 • การออกเสียง : жанчына жанчына [be]
 • การออกเสียง : Зямля Зямля [be]
 • การออกเสียง : сонца сонца [be]
 • การออกเสียง : канца канца [tt]
 • การออกเสียง : смерць смерць [be]
 • การออกเสียง : ўсiх ўсiх [be]
 • การออกเสียง : тлусьцейшае тлусьцейшае [be]
 • การออกเสียง : кормiць кормiць [be]
 • การออกเสียง : смачнейшае смачнейшае [be]
 • การออกเสียง : цяплейшае цяплейшае [be]
 • การออกเสียง : чысцейшае чысцейшае [be]
 • การออกเสียง : мацнейшае мацнейшае [be]
 • การออกเสียง : працалюбiвы працалюбiвы [be]
 • การออกเสียง : мацI мацI [be]
 • การออกเสียง : хутчэйшае хутчэйшае [be]
 • การออกเสียง : мiлейшае мiлейшае [be]
 • การออกเสียง : пачатку пачатку [be]
 • บันทึกการออกเสียง : дабрэйшы дабрэйшы [be] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : багацейшы багацейшы [be] รอการออกเสียง