หมวดหมู่:

ksiądz

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงksiądz

 • การออกเสียง : diakon diakon [pl]
 • การออกเสียง : duchowieństwo duchowieństwo [pl]
 • การออกเสียง : duszyczka duszyczka [pl]
 • การออกเสียง : celibat celibat [pl]
 • การออกเสียง : spowiednik spowiednik [pl]
 • การออกเสียง : Popiełuszko Popiełuszko [pl]
 • การออกเสียง : okłamywany okłamywany [pl]
 • การออกเสียง : duchowny duchowny [pl]
 • การออกเสียง : rozgrzeszyć rozgrzeszyć [pl]
 • การออกเสียง : ambona ambona [pl]
 • การออกเสียง : kropielnica kropielnica [pl]
 • การออกเสียง : sutanna sutanna [pl]
 • การออกเสียง : kapelan kapelan [pl]
 • การออกเสียง : prałat prałat [pl]
 • การออกเสียง : prefekt prefekt [pl]
 • การออกเสียง : skonsternowany skonsternowany [pl]
 • การออกเสียง : rozgrzeszać rozgrzeszać [pl]
 • การออกเสียง : wychwalany wychwalany [pl]
 • การออกเสียง : diakonat diakonat [pl]
 • การออกเสียง : sanocki sanocki [pl]
 • การออกเสียง : wyświęceni wyświęceni [pl]
 • การออกเสียง : stuła stuła [pl]
 • การออกเสียง : ministrantura ministrantura [pl]
 • การออกเสียง : odważny odważny [pl]
 • การออกเสียง : klęczący klęczący [pl]
 • การออกเสียง : koloratka koloratka [pl]
 • การออกเสียง : wyświęcenie wyświęcenie [pl]
 • การออกเสียง : przywoływany przywoływany [pl]
 • การออกเสียง : Zbigniew Czendlik Zbigniew Czendlik [pl]
 • การออกเสียง : Henryk Józef Muszyński Henryk Józef Muszyński [pl]
 • การออกเสียง : Marek Jędraszewski Marek Jędraszewski [pl]
 • การออกเสียง : ks. ks. [pl]
 • การออกเสียง : od księdza od księdza [pl]
 • การออกเสียง : księdzu księdzu [pl]