• การออกเสียงคำว่า Urvastõ Urvastõ
  • การออกเสียงคำว่า Harglõ Harglõ
  • การออกเสียงคำว่า Rõugõ Rõugõ
  • การออกเสียงคำว่า Räpinä Räpinä
  • การออกเสียงคำว่า Vahtsõliina Vahtsõliina
  • การออกเสียงคำว่า Võro maakund Võro maakund
  • การออกเสียงคำว่า Võro Võro
  • การออกเสียงคำว่า Võromaa Võromaa