หมวดหมู่:

kościół

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงkościół

 • การออกเสียง : hostia hostia [la]
 • การออกเสียง : mąż mąż [pl]
 • การออกเสียง : zbezczeszczony zbezczeszczony [pl]
 • การออกเสียง : katedra katedra [pl]
 • การออกเสียง : diakon diakon [pl]
 • การออกเสียง : greckokatolicki greckokatolicki [pl]
 • การออกเสียง : nawa nawa [sw]
 • การออกเสียง : ksiądz ksiądz [pl]
 • การออกเสียง : duszyczka duszyczka [pl]
 • การออกเสียง : Jezus Chrystus Jezus Chrystus [pl]
 • การออกเสียง : Matka Boska Matka Boska [pl]
 • การออกเสียง : obrzędy obrzędy [pl]
 • การออกเสียง : zakonnica zakonnica [pl]
 • การออกเสียง : zakonnik zakonnik [pl]
 • การออกเสียง : parafianka parafianka [pl]
 • การออกเสียง : celibat celibat [pl]
 • การออกเสียง : ośmieszany ośmieszany [pl]
 • การออกเสียง : goliński goliński [pl]
 • การออกเสียง : spowiednik spowiednik [pl]
 • การออกเสียง : kościelny kościelny [pl]
 • การออกเสียง : kobierzec kobierzec [pl]
 • การออกเสียง : konfesjonał konfesjonał [pl]
 • การออกเสียง : wielowyznaniowy wielowyznaniowy [pl]
 • การออกเสียง : kadzielnice kadzielnice [pl]
 • การออกเสียง : przyklęknąć przyklęknąć [pl]
 • การออกเสียง : nowotarski nowotarski [pl]
 • การออกเสียง : sprofanowany sprofanowany [pl]
 • การออกเสียง : duchowny duchowny [pl]
 • การออกเสียง : annaty annaty [pl]
 • การออกเสียง : splugawić splugawić [pl]
 • การออกเสียง : błogosławieństwo błogosławieństwo [pl]
 • การออกเสียง : neogotycki neogotycki [pl]
 • การออกเสียง : przasnyski przasnyski [pl]
 • การออกเสียง : witrażysta witrażysta [pl]
 • การออกเสียง : kaznodziei kaznodziei [pl]
 • การออกเสียง : kopułka kopułka [pl]
 • การออกเสียง : święcona święcona [pl]
 • การออกเสียง : ślub ślub [pl]
 • การออกเสียง : liturgiczne liturgiczne [pl]
 • การออกเสียง : ordynariat ordynariat [pl]
 • การออกเสียง : ambona ambona [pl]
 • การออกเสียง : wicedziekan wicedziekan [pl]
 • การออกเสียง : późnogotycki późnogotycki [pl]
 • การออกเสียง : lizboński lizboński [pl]
 • การออกเสียง : parafialny parafialny [pl]
 • การออกเสียง : katoliczka katoliczka [pl]
 • การออกเสียง : kropielnica kropielnica [pl]
 • การออกเสียง : kadzenie kadzenie [pl]
 • การออกเสียง : świątynie świątynie [pl]
 • การออกเสียง : arcykapłański arcykapłański [pl]
 • การออกเสียง : obrządek obrządek [pl]
 • การออกเสียง : nieszpory nieszpory [pl]
 • การออกเสียง : pw. pw. [pl]
 • การออกเสียง : opustoszeć opustoszeć [pl]
 • การออกเสียง : mełgiewski mełgiewski [pl]
 • การออกเสียง : prałat prałat [pl]
 • การออกเสียง : kropidło kropidło [pl]
 • การออกเสียง : świętobliwość świętobliwość [pl]
 • การออกเสียง : żebry żebry [pl]
 • การออกเสียง : episkopalny episkopalny [pl]
 • การออกเสียง : bezwyznaniowy bezwyznaniowy [pl]
 • การออกเสียง : sanocki sanocki [pl]
 • การออกเสียง : kruchta kruchta [cs]
 • การออกเสียง : zreformowany zreformowany [pl]
 • การออกเสียง : zwiastowanie zwiastowanie [pl]
 • การออกเสียง : małkiński małkiński [pl]
 • การออกเสียง : święcenia święcenia [pl]
 • การออกเสียง : nowenna nowenna [pl]
 • การออกเสียง : baptysta baptysta [pl]
 • การออกเสียง : bytomski bytomski [pl]
 • การออกเสียง : świętochłowicki świętochłowicki [pl]
 • การออกเสียง : kadzidlana kadzidlana [pl]
 • การออกเสียง : modlitewnik modlitewnik [pl]
 • การออกเสียง : klęczenie klęczenie [pl]
 • การออกเสียง : mszalne mszalne [pl]
 • การออกเสียง : rozdzwonić się rozdzwonić się [pl]
 • การออกเสียง : pilzneński pilzneński [pl]
 • การออกเสียง : pobłogosławiony pobłogosławiony [pl]
 • การออกเสียง : barokowy barokowy [pl]
 • การออกเสียง : papież papież [pl]
 • การออกเสียง : tarchomiński tarchomiński [pl]
 • การออกเสียง : wierzący wierzący [pl]
 • การออกเสียง : mantylka mantylka [pl]
 • การออกเสียง : świątynia świątynia [pl]
 • การออกเสียง : żyrardowski żyrardowski [pl]
 • การออกเสียง : gromniczna gromniczna [pl]
 • การออกเสียง : fisharmonia fisharmonia [pl]
 • การออกเสียง : dębliński dębliński [pl]
 • การออกเสียง : dom boży dom boży [pl]
 • การออกเสียง : klecha klecha [pl]
 • การออกเสียง : homilijny homilijny [pl]
 • การออกเสียง : żmigrodzki żmigrodzki [pl]
 • การออกเสียง : podtatrzański podtatrzański [pl]
 • การออกเสียง : przykościelny przykościelny [pl]
 • การออกเสียง : parafianin parafianin [pl]
 • การออกเสียง : konsekracja konsekracja [pl]
 • การออกเสียง : Stefan Wyszyński Stefan Wyszyński [pl]
 • การออกเสียง : zygmuntowski zygmuntowski [pl]
 • การออกเสียง : kapłan kapłan [pl]
 • การออกเสียง : klęcznik klęcznik [pl]