หมวดหมู่:

kalbos dalis: veiksmažodis

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงkalbos dalis: veiksmažodis