หมวดหมู่:

kalbos dalis: veiksmažodžio bendratis

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงkalbos dalis: veiksmažodžio bendratis

 • การออกเสียง : užkąsti [vksm.] užkąsti [vksm.] [lt]
 • การออกเสียง : baidyti baidyti [lt]
 • การออกเสียง : mylėti (vksm./dlv.) mylėti (vksm./dlv.) [lt]
 • การออกเสียง : kompensuoti kompensuoti [lt]
 • การออกเสียง : siųsti ( <siunčia; siuntė) siųsti ( <siunčia; siuntė) [lt]
 • การออกเสียง : kreiptis kreiptis [lt]
 • การออกเสียง : pasėti (vksm.) pasėti (vksm.) [lt]
 • การออกเสียง : palydėti palydėti [lt]
 • การออกเสียง : prisiminti (vksm.) prisiminti (vksm.) [lt]
 • การออกเสียง : svečiuotis svečiuotis [lt]
 • การออกเสียง : klysti (vksm.) klysti (vksm.) [lt]
 • การออกเสียง : egzaminuoti (vksm./dlv.) egzaminuoti (vksm./dlv.) [lt]
 • การออกเสียง : nupiešti (nupiẽšti; vksm.) nupiešti (nupiẽšti; vksm.) [lt]
 • การออกเสียง : ropoti ropoti [lt]
 • การออกเสียง : susitaikyti [lt.] susitaikyti [lt.] [lt]
 • การออกเสียง : važiuoti važiuoti [lt]
 • การออกเสียง : žiojėti žiojėti [lt]
 • การออกเสียง : perdaryti perdaryti [lt]
 • การออกเสียง : reikšti (vksm.) reikšti (vksm.) [lt]
 • การออกเสียง : pataisyti (vksm./dlv.) pataisyti (vksm./dlv.) [lt]
 • การออกเสียง : įsakyti įsakyti [lt]
 • การออกเสียง : suklaidinti suklaidinti [lt]
 • การออกเสียง : aušti (↔ aušra; >aũšti =švisti) aušti (↔ aušra; >aũšti =švisti) [lt]
 • การออกเสียง : atlikti (vksm.) atlikti (vksm.) [lt]
 • การออกเสียง : išversti (išver̃sti; vksm. >~) išversti (išver̃sti; vksm. >~) [lt]
 • การออกเสียง : lipti (vksm.) lipti (vksm.) [lt]
 • การออกเสียง : kramsnoti kramsnoti [lt]
 • การออกเสียง : maitinti maitinti [lt]
 • การออกเสียง : mokyti mokyti [lt]
 • การออกเสียง : išvesti (vksm.) išvesti (vksm.) [lt]
 • การออกเสียง : sudeginti (vksm./dlv.) sudeginti (vksm./dlv.) [lt]
 • การออกเสียง : nugriauti [vksm.] nugriauti [vksm.] [lt]
 • การออกเสียง : areštuoti [lt.] areštuoti [lt.] [lt]
 • การออกเสียง : gražėti [lt.] gražėti [lt.] [lt]
 • การออกเสียง : susituokti [lt.] susituokti [lt.] [lt]
 • การออกเสียง : rodyti rodyti [lt]
 • การออกเสียง : nulemti (vksm.) nulemti (vksm.) [lt]
 • การออกเสียง : paruošti (vksm.) paruošti (vksm.) [lt]
 • การออกเสียง : apgauti (vksm.) apgauti (vksm.) [lt]
 • การออกเสียง : išbūti išbūti [lt]
 • การออกเสียง : įlipti įlipti [lt]
 • การออกเสียง : atsibosti (vksm.) atsibosti (vksm.) [lt]
 • การออกเสียง : liūdėti liūdėti [lt]
 • การออกเสียง : ženklinti ženklinti [lt]
 • การออกเสียง : joti (ant žirgo) joti (ant žirgo) [lt]
 • การออกเสียง : įdaryti įdaryti [lt]
 • การออกเสียง : susižadėti susižadėti [lt]
 • การออกเสียง : įstoti įstoti [lt]
 • การออกเสียง : persikelti persikelti [lt]
 • การออกเสียง : ištaisyti (vksm./dlv.) ištaisyti (vksm./dlv.) [lt]
 • การออกเสียง : naudoti naudoti [lt]
 • การออกเสียง : svajoti svajoti [lt]
 • การออกเสียง : ginti (vksm.) ginti (vksm.) [lt]
 • การออกเสียง : asmenuoti [lt.] asmenuoti [lt.] [lt]
 • การออกเสียง : susižieduoti susižieduoti [lt]
 • การออกเสียง : prarasti (vksm.) prarasti (vksm.) [lt]
 • การออกเสียง : parašyti (vksm./dlv.) parašyti (vksm./dlv.) [lt]
 • การออกเสียง : šmėkštelėti šmėkštelėti [lt]
 • การออกเสียง : atkeliauti atkeliauti [lt]
 • การออกเสียง : nušauti [lt.] nušauti [lt.] [lt]
 • การออกเสียง : sugebėti (vksm./dlv.) sugebėti (vksm./dlv.) [lt]
 • การออกเสียง : žiovauti žiovauti [lt]
 • การออกเสียง : išsinuomoti išsinuomoti [lt]
 • การออกเสียง : žaibuoti žaibuoti [lt]
 • การออกเสียง : aprašyti aprašyti [lt]
 • การออกเสียง : atsakinėti (vksm./dlv.) atsakinėti (vksm./dlv.) [lt]
 • การออกเสียง : pakuoti pakuoti [lt]
 • การออกเสียง : trūkti (↔ trūkumas) trūkti (↔ trūkumas) [lt]
 • การออกเสียง : bendradarbiauti bendradarbiauti [lt]
 • การออกเสียง : piktdžiugiauti piktdžiugiauti [lt]
 • การออกเสียง : pradaryti pradaryti [lt]
 • การออกเสียง : išgirsti [vksm.] išgirsti [vksm.] [lt]
 • การออกเสียง : apmokėti apmokėti [lt]
 • การออกเสียง : atostogauti atostogauti [lt]
 • การออกเสียง : priimti (vksm.) priimti (vksm.) [lt]
 • การออกเสียง : atnaujinti atnaujinti [lt]
 • การออกเสียง : tolti tolti [lt]
 • การออกเสียง : sudėti sudėti [lt]
 • การออกเสียง : papasakoti (vksm./dlv.) papasakoti (vksm./dlv.) [lt]
 • การออกเสียง : diskutuoti (vksm./dlv.) diskutuoti (vksm./dlv.) [lt]
 • การออกเสียง : aptarnauti aptarnauti [lt]
 • การออกเสียง : išaiškinti (vksm./dlv.) išaiškinti (vksm./dlv.) [lt]
 • การออกเสียง : kniostelėti kniostelėti [lt]
 • การออกเสียง : tepti (vksm.) tepti (vksm.) [lt]
 • การออกเสียง : vogti (vksm.) vogti (vksm.) [lt]
 • การออกเสียง : gebėti (vksm./dlv.) gebėti (vksm./dlv.) [lt]
 • การออกเสียง : valgyti valgyti [lt]
 • การออกเสียง : padaryti (padarýti; >vksm.~/m.dlv.~tas) padaryti (padarýti; >vksm.~/m.dlv.~tas) [lt]
 • การออกเสียง : šluoti (vksm.) šluoti (vksm.) [lt]
 • การออกเสียง : dovanoti dovanoti [lt]
 • การออกเสียง : atstumti (vksm.) atstumti (vksm.) [lt]
 • การออกเสียง : ieškoti [lt.] ieškoti [lt.] [lt]
 • การออกเสียง : išsipildyti išsipildyti [lt]
 • การออกเสียง : žadinti žadinti [lt]
 • การออกเสียง : apvilti (vksm.) apvilti (vksm.) [lt]
 • การออกเสียง : turėti turėti [lt]
 • การออกเสียง : kopti (vksm.) kopti (vksm.) [lt]
 • การออกเสียง : laukti (vksm.) laukti (vksm.) [lt]
 • การออกเสียง : lipti lipti [lt]
 • การออกเสียง : storėti storėti [lt]