หมวดหมู่:

kalbos dalis: skaitvardis m.: kiekinis

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงkalbos dalis: skaitvardis m.: kiekinis