หมวดหมู่:

kalbos dalis: dalyvis n.: nvkm.

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงkalbos dalis: dalyvis n.: nvkm.