หมวดหมู่:

kalbos dalis: dalyvis m.: nvkm.

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงkalbos dalis: dalyvis m.: nvkm.

 • การออกเสียง : mylėti (vksm./dlv.) mylėti (vksm./dlv.) [lt]
 • การออกเสียง : baidyti baidyti [lt]
 • การออกเสียง : kompensuoti kompensuoti [lt]
 • การออกเสียง : apibėgti (dlv.) apibėgti (dlv.) [lt]
 • การออกเสียง : palydėti palydėti [lt]
 • การออกเสียง : paruošti (dlv.) paruošti (dlv.) [lt]
 • การออกเสียง : atmesti (dlv.) atmesti (dlv.) [lt]
 • การออกเสียง : egzaminuoti (vksm./dlv.) egzaminuoti (vksm./dlv.) [lt]
 • การออกเสียง : važiuoti važiuoti [lt]
 • การออกเสียง : pasėti (dlv.) pasėti (dlv.) [lt]
 • การออกเสียง : nulemti (dlv.) nulemti (dlv.) [lt]
 • การออกเสียง : perdaryti perdaryti [lt]
 • การออกเสียง : atsiimti (dlv.) atsiimti (dlv.) [lt]
 • การออกเสียง : įsimylėti įsimylėti [lt]
 • การออกเสียง : pataisyti (vksm./dlv.) pataisyti (vksm./dlv.) [lt]
 • การออกเสียง : suklaidinti suklaidinti [lt]
 • การออกเสียง : nesutiktų [dlv.] nesutiktų [dlv.] [lt]
 • การออกเสียง : maitinti maitinti [lt]
 • การออกเสียง : išgirsti (dlv.) išgirsti (dlv.) [lt]
 • การออกเสียง : mokyti mokyti [lt]
 • การออกเสียง : sudeginti (vksm./dlv.) sudeginti (vksm./dlv.) [lt]
 • การออกเสียง : areštuoti [lt.] areštuoti [lt.] [lt]
 • การออกเสียง : suvokti (dlv.) suvokti (dlv.) [lt]
 • การออกเสียง : atstumti (dlv.) atstumti (dlv.) [lt]
 • การออกเสียง : nuvilti (dlv.) nuvilti (dlv.) [lt]
 • การออกเสียง : ženklinti ženklinti [lt]
 • การออกเสียง : liūdėti liūdėti [lt]
 • การออกเสียง : išjungti (dlv.) išjungti (dlv.) [lt]
 • การออกเสียง : atitraukti (dlv.) atitraukti (dlv.) [lt]
 • การออกเสียง : įdaryti įdaryti [lt]
 • การออกเสียง : apvilti (dlv.) apvilti (dlv.) [lt]
 • การออกเสียง : ištaisyti (vksm./dlv.) ištaisyti (vksm./dlv.) [lt]
 • การออกเสียง : apeiti (dlv.) apeiti (dlv.) [lt]
 • การออกเสียง : įkvėpti (dlv.) įkvėpti (dlv.) [lt]
 • การออกเสียง : nepripažinti (dlv.) nepripažinti (dlv.) [lt]
 • การออกเสียง : naudoti naudoti [lt]
 • การออกเสียง : knisti (dlv.) knisti (dlv.) [lt]
 • การออกเสียง : svajoti svajoti [lt]
 • การออกเสียง : apglėbti (dlv.) apglėbti (dlv.) [lt]
 • การออกเสียง : asmenuoti [lt.] asmenuoti [lt.] [lt]
 • การออกเสียง : apdumti (dlv.) apdumti (dlv.) [lt]
 • การออกเสียง : įkurti (dlv.) įkurti (dlv.) [lt]
 • การออกเสียง : parašyti (vksm./dlv.) parašyti (vksm./dlv.) [lt]
 • การออกเสียง : apgulti (dlv.) apgulti (dlv.) [lt]
 • การออกเสียง : sugebėti (vksm./dlv.) sugebėti (vksm./dlv.) [lt]
 • การออกเสียง : atsakinėti (vksm./dlv.) atsakinėti (vksm./dlv.) [lt]
 • การออกเสียง : aprašyti aprašyti [lt]
 • การออกเสียง : pakuoti pakuoti [lt]
 • การออกเสียง : apdrausti (dlv.) apdrausti (dlv.) [lt]
 • การออกเสียง : pradaryti pradaryti [lt]
 • การออกเสียง : apmokėti apmokėti [lt]
 • การออกเสียง : įjungti (dlv.) įjungti (dlv.) [lt]
 • การออกเสียง : apdėti (dlv.) apdėti (dlv.) [lt]
 • การออกเสียง : sudėti sudėti [lt]
 • การออกเสียง : papasakoti (vksm./dlv.) papasakoti (vksm./dlv.) [lt]
 • การออกเสียง : diskutuoti (vksm./dlv.) diskutuoti (vksm./dlv.) [lt]
 • การออกเสียง : nupiešti (nupieštì; dlv.) nupiešti (nupieštì; dlv.) [lt]
 • การออกเสียง : aptarnauti aptarnauti [lt]
 • การออกเสียง : išaiškinti (vksm./dlv.) išaiškinti (vksm./dlv.) [lt]
 • การออกเสียง : valgyti valgyti [lt]
 • การออกเสียง : neatidėliotinas neatidėliotinas [lt]
 • การออกเสียง : padaryti (padarýti; >vksm.~/m.dlv.~tas) padaryti (padarýti; >vksm.~/m.dlv.~tas) [lt]
 • การออกเสียง : būsimasis būsimasis [lt]
 • การออกเสียง : reikšti (dlv.) reikšti (dlv.) [lt]
 • การออกเสียง : prisiminti (dlv.) prisiminti (dlv.) [lt]
 • การออกเสียง : gebėti (vksm./dlv.) gebėti (vksm./dlv.) [lt]
 • การออกเสียง : įdėti (dlv.) įdėti (dlv.) [lt]
 • การออกเสียง : ieškoti [lt.] ieškoti [lt.] [lt]
 • การออกเสียง : turėti turėti [lt]
 • การออกเสียง : šluoti (vksm.) šluoti (vksm.) [lt]
 • การออกเสียง : dovanoti dovanoti [lt]
 • การออกเสียง : apginti (dlv.) apginti (dlv.) [lt]
 • การออกเสียง : žadinti žadinti [lt]
 • การออกเสียง : vadinamasis vadinamasis [lt]
 • การออกเสียง : apibrėžti [dlv.] apibrėžti [dlv.] [lt]
 • การออกเสียง : vadinti vadinti [lt]
 • การออกเสียง : dislokuoti [lt.] dislokuoti [lt.] [lt]
 • การออกเสียง : žymėti žymėti [lt]
 • การออกเสียง : klausyti klausyti [lt]
 • การออกเสียง : norėti (vksm. /dlv.) norėti (vksm. /dlv.) [lt]
 • การออกเสียง : paveldėti [lt.] paveldėti [lt.] [lt]
 • การออกเสียง : dainuoti [lt.] dainuoti [lt.] [lt]
 • การออกเสียง : daryti daryti [lt]
 • การออกเสียง : kopti (dlv.) kopti (dlv.) [lt]
 • การออกเสียง : išeiti išeiti [lt]
 • การออกเสียง : nepagaunamas nepagaunamas [lt]
 • การออกเสียง : išžiūrėti išžiūrėti [lt]
 • การออกเสียง : kolekcionuoti [lt.] kolekcionuoti [lt.] [lt]
 • การออกเสียง : signalizuoti [lt.] signalizuoti [lt.] [lt]
 • การออกเสียง : vaidinti vaidinti [lt]
 • การออกเสียง : marinuoti [lt.] marinuoti [lt.] [lt]
 • การออกเสียง : prisidėti prisidėti [lt]
 • การออกเสียง : spausdinti spausdinti [lt]
 • การออกเสียง : meluoti [lt.] meluoti [lt.] [lt]
 • การออกเสียง : aplaistyti aplaistyti [lt]
 • การออกเสียง : aprūpinti aprūpinti [lt]
 • การออกเสียง : suvalgyti suvalgyti [lt]
 • การออกเสียง : galabyti galabyti [lt]
 • การออกเสียง : čiuožinėti čiuožinėti [lt]
 • การออกเสียง : taisyti (vksm./dlv.) taisyti (vksm./dlv.) [lt]