หมวดหมู่:

kalbos dalis: daiktavardis f.: dgs.

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงkalbos dalis: daiktavardis f.: dgs.