หมวดหมู่:

kalbos dalis: būdvardis k.

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงkalbos dalis: būdvardis k.