หมวดหมู่:

kalba: kalbos m.: asmenavimas /linksniavimas /ktk.

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงkalba: kalbos m.: asmenavimas /linksniavimas /ktk.