หมวดหมู่:

Iraqi Arabic

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงIraqi Arabic

  • การออกเสียง : خوش خوش [ur]
  • การออกเสียง : يَبَّس يَبَّس [ar]
  • การออกเสียง : شلونچ؟ شلونچ؟ [ar]
  • การออกเสียง : يِبَس يِبَس [ar]
  • การออกเสียง : مسَوِّي مسَوِّي [ar]