หมวดหมู่:

imperativus

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงimperativus

  • การออกเสียง : puta puta [es]
  • การออกเสียง : retinete retinete [la]
  • การออกเสียง : putā putā [la]