• การออกเสียงคำว่า bentana bentana [ceb]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า sinampuso sinampuso [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า dinak dinak [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า piduten piduten [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Alaem Alaem [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า sukdalen sukdalen [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Denggem Denggem [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kaniak kaniak [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า naregreg naregreg [ilo] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า sentimiento sentimiento [es]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า nababa nababa [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ngarud ngarud [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า aglabaslabas aglabaslabas [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า balasangak balasangak [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า makapidot makapidot [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า naganko naganko [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า agalakanto agalakanto [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า maregregko maregregko [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า bibinenka bibinenka [ilo] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า Manang Manang [ilo]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า tapno tapno [ilo] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า Ammon Ammon [he]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า bunga't bunga't [ilo] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า kutsilyo kutsilyo [tl]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า nangato nangato [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ilukatmo ilukatmo [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Siasinno Siasinno [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Biday Biday [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า isublinanto isublinanto [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า nabordaan nabordaan [ilo] รอการออกเสียง