หมวดหมู่:

iliad 1

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงiliad 1

 • การออกเสียง : μ᾿
  μ᾿ [grc]
 • การออกเสียง : με
  με [el]
 • การออกเสียง : οὐ
  οὐ [grc]
 • การออกเสียง : εἰ
  εἰ [grc]
 • การออกเสียง : δὴ
  δὴ [grc]
 • การออกเสียง : σε
  σε [el]
 • การออกเสียง : οἱ
  οἱ [grc]
 • การออกเสียง : γε
  γε [grc]
 • การออกเสียง : καί
  καί [grc]
 • การออกเสียง : ἔπειτα
  ἔπειτα [grc]
 • การออกเสียง : εἶναι
  εἶναι [grc]
 • การออกเสียง : ὧς
  ὧς [grc]
 • การออกเสียง : οὔ
  οὔ [grc]
 • การออกเสียง : πάντων
  πάντων [el]
 • การออกเสียง : υἱός
  υἱός [grc]
 • การออกเสียง : ἀπώσει
  ἀπώσει [grc]
 • การออกเสียง : στέμμα
  στέμμα [el]
 • การออกเสียง : ποτέ
  ποτέ [grc]
 • การออกเสียง : γάρ
  γάρ [grc]
 • การออกเสียง : τι
  τι [el]
 • การออกเสียง : τῷ
  τῷ [grc]
 • การออกเสียง : τ᾿
  τ᾿ [grc]
 • การออกเสียง : γέρων
  γέρων [grc]
 • การออกเสียง : ὡς
  ὡς [grc]
 • การออกเสียง : καὶ
  καὶ [grc]
 • การออกเสียง : τις
  τις [grc]
 • การออกเสียง : τὸ
  τὸ [grc]
 • การออกเสียง : ἐν
  ἐν [grc]
 • การออกเสียง : πρώτιστα
  πρώτιστα [el]
 • การออกเสียง : θ᾿
  θ᾿ [grc]
 • การออกเสียง : τῇ
  τῇ [grc]
 • การออกเสียง : ἐστιν
  ἐστιν [grc]
 • การออกเสียง : ὅτι
  ὅτι [grc]
 • การออกเสียง : τὸν
  τὸν [grc]
 • การออกเสียง : δ᾿
  δ᾿ [grc]
 • การออกเสียง : ἐγὼ
  ἐγὼ [grc]
 • การออกเสียง : λαοί
  λαοί [grc]
 • การออกเสียง : δώσει
  δώσει [el]
 • การออกเสียง : βέλος
  βέλος [grc]
 • การออกเสียง : μάλιστα
  μάλιστα [grc]
 • การออกเสียง : μάλα
  μάλα [el]
 • การออกเสียง : τὰ
  τὰ [grc]
 • การออกเสียง : ἀπὸ
  ἀπὸ [grc]
 • การออกเสียง : ἄνδρα
  ἄνδρα [grc]
 • การออกเสียง : τε
  τε [grc]
 • การออกเสียง : φρένες
  φρένες [grc]
 • การออกเสียง : μὲν
  μὲν [grc]
 • การออกเสียง : ἔχει
  ἔχει [grc]
 • การออกเสียง : χεῖρας
  χεῖρας [grc]
 • การออกเสียง : ἐπὶ
  ἐπὶ [grc]
 • การออกเสียง : δή
  δή [grc]
 • การออกเสียง : ζῶντος
  ζῶντος [grc]
 • การออกเสียง : χολωθεὶς
  χολωθεὶς [grc]
 • การออกเสียง : Ἀπόλλων
  Ἀπόλλων [grc]
 • การออกเสียง : Ὦ
  [grc]
 • การออกเสียง : βούλομαι
  βούλομαι [grc]
 • การออกเสียง : ἀγορεύεις
  ἀγορεύεις [grc]
 • การออกเสียง : σκῆπτρον
  σκῆπτρον [grc]
 • การออกเสียง : ἔπεσιν
  ἔπεσιν [grc]
 • การออกเสียง : ὤμων
  ὤμων [grc]
 • การออกเสียง : Κλυταιμνήστρης
  Κλυταιμνήστρης [grc]
 • การออกเสียง : ἐπείθετο
  ἐπείθετο [grc]
 • การออกเสียง : οὖν
  οὖν [grc]
 • การออกเสียง : δέμας
  δέμας [grc]
 • การออกเสียง : θεὰ
  θεὰ [grc]
 • การออกเสียง : οἶος
  οἶος [grc]
 • การออกเสียง : ἀεικέα
  ἀεικέα [grc]
 • การออกเสียง : ἐκπέρσαι
  ἐκπέρσαι [grc]
 • การออกเสียง : Ἀχιλλεύς
  Ἀχιλλεύς [grc]
 • การออกเสียง : ἡμῖν
  ἡμῖν [grc]
 • การออกเสียง : χέρηϊ
  χέρηϊ [grc]
 • การออกเสียง : ἔτι
  ἔτι [grc]
 • การออกเสียง : ἀμῦναι
  ἀμῦναι [grc]
 • การออกเสียง : ἤϊε
  ἤϊε [grc]
 • การออกเสียง : Λητώ
  Λητώ [grc]
 • การออกเสียง : ἔρεψα
  ἔρεψα [grc]
 • การออกเสียง : ἐρείομεν
  ἐρείομεν [grc]
 • การออกเสียง : ἥρως
  ἥρως [grc]
 • การออกเสียง : ἠτίμησ᾿
  ἠτίμησ᾿ [grc]
 • การออกเสียง : φράσαι
  φράσαι [grc]
 • การออกเสียง : Ἀργείων
  Ἀργείων [grc]
 • การออกเสียง : πυραὶ
  πυραὶ [grc]
 • การออกเสียง : ὁμηγερέες
  ὁμηγερέες [grc]
 • การออกเสียง : Κάλχαν
  Κάλχαν [grc]
 • การออกเสียง : ἐθέλω
  ἐθέλω [grc]
 • การออกเสียง : ὀλέκοντο
  ὀλέκοντο [grc]
 • การออกเสียง : οὕνεκα
  οὕνεκα [grc]
 • การออกเสียง : ἀμφὶ
  ἀμφὶ [grc]
 • การออกเสียง : Σμινθεῦ
  Σμινθεῦ [grc]
 • การออกเสียง : κ᾿
  κ᾿ [grc]
 • การออกเสียง : ὀΐομαι
  ὀΐομαι [grc]
 • การออกเสียง : ἑκηβόλου
  ἑκηβόλου [grc]
 • การออกเสียง : οὐκ
  οὐκ [grc]
 • การออกเสียง : κινηθέντος
  κινηθέντος [grc]
 • การออกเสียง : οὐρῆας
  οὐρῆας [grc]
 • การออกเสียง : ὃ
  [grc]
 • การออกเสียง : χερσὶν
  χερσὶν [grc]
 • การออกเสียง : οἴκαδ᾿
  οἴκαδ᾿ [grc]
 • การออกเสียง : ἐνὶ
  ἐνὶ [grc]
 • การออกเสียง : βαρείας
  βαρείας [grc]