หมวดหมู่:

iliad 1

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงiliad 1

 • การออกเสียง : μ᾿ μ᾿ [grc]
 • การออกเสียง : με με [el]
 • การออกเสียง : οὐ οὐ [grc]
 • การออกเสียง : εἰ εἰ [grc]
 • การออกเสียง : δὴ δὴ [grc]
 • การออกเสียง : σε σε [el]
 • การออกเสียง : οἱ οἱ [grc]
 • การออกเสียง : γε γε [grc]
 • การออกเสียง : ἔπειτα ἔπειτα [grc]
 • การออกเสียง : καί καί [grc]
 • การออกเสียง : εἶναι εἶναι [grc]
 • การออกเสียง : ὧς ὧς [grc]
 • การออกเสียง : οὔ οὔ [grc]
 • การออกเสียง : πάντων πάντων [el]
 • การออกเสียง : ἀπώσει ἀπώσει [grc]
 • การออกเสียง : στέμμα στέμμα [el]
 • การออกเสียง : υἱός υἱός [grc]
 • การออกเสียง : ποτέ ποτέ [grc]
 • การออกเสียง : γάρ γάρ [grc]
 • การออกเสียง : τι τι [el]
 • การออกเสียง : τῷ τῷ [grc]
 • การออกเสียง : τ᾿ τ᾿ [grc]
 • การออกเสียง : γέρων γέρων [grc]
 • การออกเสียง : τις τις [grc]
 • การออกเสียง : ὡς ὡς [grc]
 • การออกเสียง : καὶ καὶ [grc]
 • การออกเสียง : πρώτιστα πρώτιστα [el]
 • การออกเสียง : ἐν ἐν [grc]
 • การออกเสียง : τὸ τὸ [grc]
 • การออกเสียง : ἐστιν ἐστιν [grc]
 • การออกเสียง : ὅτι ὅτι [grc]
 • การออกเสียง : τῇ τῇ [grc]
 • การออกเสียง : δ᾿ δ᾿ [grc]
 • การออกเสียง : τὸν τὸν [grc]
 • การออกเสียง : θ᾿ θ᾿ [grc]
 • การออกเสียง : λαοί λαοί [grc]
 • การออกเสียง : ἐγὼ ἐγὼ [grc]
 • การออกเสียง : δώσει δώσει [el]
 • การออกเสียง : βέλος βέλος [grc]
 • การออกเสียง : μάλιστα μάλιστα [grc]
 • การออกเสียง : μάλα μάλα [el]
 • การออกเสียง : ἀπὸ ἀπὸ [grc]
 • การออกเสียง : τὰ τὰ [grc]
 • การออกเสียง : ἄνδρα ἄνδρα [grc]
 • การออกเสียง : τε τε [grc]
 • การออกเสียง : φρένες φρένες [grc]
 • การออกเสียง : ἔχει ἔχει [grc]
 • การออกเสียง : μὲν μὲν [grc]
 • การออกเสียง : χεῖρας χεῖρας [grc]
 • การออกเสียง : δή δή [grc]
 • การออกเสียง : ἐπὶ ἐπὶ [grc]
 • การออกเสียง : ζῶντος ζῶντος [grc]
 • การออกเสียง : χολωθεὶς χολωθεὶς [grc]
 • การออกเสียง : ἀγορεύεις ἀγορεύεις [grc]
 • การออกเสียง : ἔπεσιν ἔπεσιν [grc]
 • การออกเสียง : ὤμων ὤμων [grc]
 • การออกเสียง : Κλυταιμνήστρης Κλυταιμνήστρης [grc]
 • การออกเสียง : σκῆπτρον σκῆπτρον [grc]
 • การออกเสียง : ἐπείθετο ἐπείθετο [grc]
 • การออกเสียง : δέμας δέμας [grc]
 • การออกเสียง : ἀεικέα ἀεικέα [grc]
 • การออกเสียง : Ὦ [grc]
 • การออกเสียง : ἐκπέρσαι ἐκπέρσαι [grc]
 • การออกเสียง : οἶος οἶος [grc]
 • การออกเสียง : χέρηϊ χέρηϊ [grc]
 • การออกเสียง : ἀμῦναι ἀμῦναι [grc]
 • การออกเสียง : ἤϊε ἤϊε [grc]
 • การออกเสียง : ἔτι ἔτι [grc]
 • การออกเสียง : ἡμῖν ἡμῖν [grc]
 • การออกเสียง : ἔρεψα ἔρεψα [grc]
 • การออกเสียง : Λητώ Λητώ [grc]
 • การออกเสียง : ἐρείομεν ἐρείομεν [grc]
 • การออกเสียง : θεὰ θεὰ [grc]
 • การออกเสียง : βούλομαι βούλομαι [grc]
 • การออกเสียง : ἠτίμησ᾿ ἠτίμησ᾿ [grc]
 • การออกเสียง : φράσαι φράσαι [grc]
 • การออกเสียง : Ἀργείων Ἀργείων [grc]
 • การออกเสียง : πυραὶ πυραὶ [grc]
 • การออกเสียง : ὁμηγερέες ὁμηγερέες [grc]
 • การออกเสียง : Κάλχαν Κάλχαν [grc]
 • การออกเสียง : ὀλέκοντο ὀλέκοντο [grc]
 • การออกเสียง : οὕνεκα οὕνεκα [grc]
 • การออกเสียง : οὖν οὖν [grc]
 • การออกเสียง : ἀμφὶ ἀμφὶ [grc]
 • การออกเสียง : Ἀχιλλεύς Ἀχιλλεύς [grc]
 • การออกเสียง : κ᾿ κ᾿ [grc]
 • การออกเสียง : Σμινθεῦ Σμινθεῦ [grc]
 • การออกเสียง : ὀΐομαι ὀΐομαι [grc]
 • การออกเสียง : ἑκηβόλου ἑκηβόλου [grc]
 • การออกเสียง : ἐθέλω ἐθέλω [grc]
 • การออกเสียง : ἥρως ἥρως [grc]
 • การออกเสียง : οὐρῆας οὐρῆας [grc]
 • การออกเสียง : κινηθέντος κινηθέντος [grc]
 • การออกเสียง : οἴκαδ᾿ οἴκαδ᾿ [grc]
 • การออกเสียง : ἐνὶ ἐνὶ [grc]
 • การออกเสียง : χρυσέῳ χρυσέῳ [grc]
 • การออกเสียง : βαρείας βαρείας [grc]
 • การออกเสียง : ὣς ὣς [grc]
 • การออกเสียง : ἀκέων ἀκέων [grc]
 • การออกเสียง : κούρης κούρης [grc]