หมวดหมู่:

I love you (female to a male).

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงI love you (female to a male).