หมวดหมู่:

HSK词汇

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงHSK词汇

 • การออกเสียง : 爱 [zh]
 • การออกเสียง : 爸爸 爸爸 [zh]
 • การออกเสียง : 冬天 冬天 [zh]
 • การออกเสียง : 白 [ja]
 • การออกเสียง : 春天 春天 [zh]
 • การออกเสียง : 电影 电影 [zh]
 • การออกเสียง : 大学 大学 [ja]
 • การออกเสียง : 不错 不错 [wuu]
 • การออกเสียง : 翻译 翻译 [zh]
 • การออกเสียง : 弟弟 弟弟 [zh]
 • การออกเสียง : 儿子 儿子 [zh]
 • การออกเสียง : 地方 地方 [ja]
 • การออกเสียง : 啊 [zh]
 • การออกเสียง : 大家 大家 [ja]
 • การออกเสียง : 矮 [wuu]
 • การออกเสียง : 城市 城市 [zh]
 • การออกเสียง : 参加 参加 [zh]
 • การออกเสียง : 安静 安静 [zh]
 • การออกเสียง : 办公室 办公室 [zh]
 • การออกเสียง : 当然 当然 [ja]
 • การออกเสียง : 大夫 大夫 [zh]
 • การออกเสียง : 方法 方法 [ja]
 • การออกเสียง : 动物 动物 [zh]
 • การออกเสียง : 杯子 杯子 [zh]
 • การออกเสียง : 不要 不要 [zh]
 • การออกเสียง : 部分 部分 [yue]
 • การออกเสียง : 电话 电话 [yue]
 • การออกเสียง : 比赛 比赛 [zh]
 • การออกเสียง : 电视 电视 [zh]
 • การออกเสียง : 道理 道理 [wuu]
 • การออกเสียง : 点心 点心 [zh]
 • การออกเสียง : 东西 东西 [zh]
 • การออกเสียง : 东边 东边 [zh]
 • การออกเสียง : 词典 词典 [zh]
 • การออกเสียง : 发烧 发烧 [zh]
 • การออกเสียง : 出去 出去 [zh]
 • การออกเสียง : 帮助 帮助 [zh]
 • การออกเสียง : 方便 方便 [yue]
 • การออกเสียง : 办法 办法 [zh]
 • การออกเสียง : 锻炼 锻炼 [zh]
 • การออกเสียง : 爱人 爱人 [zh]
 • การออกเสียง : 不同 不同 [zh]
 • การออกเสียง : 发展 发展 [zh]
 • การออกเสียง : 成绩 成绩 [zh]
 • การออกเสียง : 而且 而且 [zh]
 • การออกเสียง : 必须 必须 [zh]
 • การออกเสียง : 打算 打算 [yue]
 • การออกเสียง : 比较 比较 [zh]
 • การออกเสียง : 发现 发现 [zh]
 • การออกเสียง : 但是 但是 [zh]
 • การออกเสียง : 出来 出来 [ja]
 • การออกเสียง : 发生 发生 [zh]
 • การออกเสียง : 变化 变化 [zh]
 • การออกเสียง : 表演 表演 [zh]
 • การออกเสียง : 车站 车站 [zh]
 • การออกเสียง : 常常 常常 [zh]
 • การออกเสียง : 错误 错误 [zh]
 • การออกเสียง : 代表 代表 [ja]
 • การออกเสียง : 窗户 窗户 [zh]
 • การออกเสียง : 本子 本子 [zh]
 • การออกเสียง : 不久 不久 [zh]
 • การออกเสียง : 大声 大声 [zh]
 • การออกเสียง : 不用 不用 [zh]
 • การออกเสียง : 不但 不但 [hak]
 • การออกเสียง : 法语 法语 [zh]
 • การออกเสียง : 从前 从前 [zh]
 • การออกเสียง : 迟到 迟到 [zh]
 • การออกเสียง : 得到 得到 [zh]
 • การออกเสียง : 表扬 表扬 [zh]
 • การออกเสียง : 吧 [zh]
 • การออกเสียง : 安排 安排 [zh]
 • การออกเสียง : 多么 多么 [zh]
 • การออกเสียง : 电灯 电灯 [zh]
 • การออกเสียง : 别人 别人 [zh]
 • การออกเสียง : 北边 北边 [zh]
 • การออกเสียง : 饭店 饭店 [zh]
 • การออกเสียง : 参观 参观 [zh]
 • การออกเสียง : 半天 半天 [zh]
 • การออกเสียง : 不如 不如 [yue]
 • การออกเสียง : 表现 表现 [zh]
 • การออกเสียง : 法文 法文 [zh]
 • การออกเสียง : 变成 变成 [zh]
 • การออกเสียง : 操场 操场 [zh]
 • การออกเสียง : 出现 出现 [zh]
 • การออกเสียง : 出发 出发 [wuu]
 • การออกเสียง : 磁带 磁带 [zh]
 • การออกเสียง : 点钟 点钟 [zh]
 • การออกเสียง : 从…到… 从…到… [zh]
 • การออกเสียง : 出租汽车 出租汽车 [zh]
 • การออกเสียง : 电车 电车 [zh]
 • การออกเสียง : 别的 别的 [zh]
 • การออกเสียง : 反对 反对 [zh]
 • การออกเสียง : 除了…以外 除了…以外 [zh]
 • การออกเสียง : 从…起 从…起 [zh]