หมวดหมู่:

have somebody s boot on one s neck

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงhave somebody s boot on one s neck