หมวดหมู่:

gramática

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงgramática

 • การออกเสียง : que que [ca]
 • การออกเสียง : tarde tarde [es]
 • การออกเสียง : cero cero [es]
 • การออกเสียง : vos vos [fr]
 • การออกเสียง : bastante bastante [es]
 • การออกเสียง : esta esta [es]
 • การออกเสียง : moi moi [fr]
 • การออกเสียง : este este [es]
 • การออกเสียง : doce doce [es]
 • การออกเสียง : maior maior [ro]
 • การออกเสียง : des des [fr]
 • การออกเสียง : mesmo mesmo [pt]
 • การออกเสียง : quince quince [es]
 • การออกเสียง : mas mas [es]
 • การออกเสียง : perto perto [pt]
 • การออกเสียง : arriba arriba [es]
 • การออกเสียง : só [pt]
 • การออกเสียง : talvez talvez [pt]
 • การออกเสียง : nunca nunca [es]
 • การออกเสียง : conjunción conjunción [es]
 • การออกเสียง : por por [es]
 • การออกเสียง : catorce catorce [es]
 • การออกเสียง : sobre sobre [es]
 • การออกเสียง : meu meu [pt]
 • การออกเสียง : aquel aquel [es]
 • การออกเสียง : entre entre [fr]
 • การออกเสียง : lingüística lingüística [es]
 • การออกเสียง : fonética fonética [es]
 • การออกเสียง : sustantivo sustantivo [es]
 • การออกเสียง : pois pois [fr]
 • การออกเสียง : cincuenta cincuenta [es]
 • การออกเสียง : del del [it]
 • การออกเสียง : quinto quinto [es]
 • การออกเสียง : desde desde [es]
 • การออกเสียง : décimo décimo [es]
 • การออกเสียง : todos todos [pt]
 • การออกเสียง : sempre que sempre que [gl]
 • การออกเสียง : onde onde [pt]
 • การออกเสียง : medio medio [es]
 • การออกเสียง : uns uns [de]
 • การออกเสียง : noventa noventa [es]
 • การออกเสียง : cerca cerca [es]
 • การออกเสียง : sempre sempre [it]
 • การออกเสียง : esa esa [es]
 • การออกเสียง : setenta setenta [es]
 • การออกเสียง : cuarto cuarto [es]
 • การออกเสียง : certo certo [la]
 • การออกเสียง : apenas apenas [es]
 • การออกเสียง : atrás atrás [es]
 • การออกเสียง : menos menos [pt]
 • การออกเสียง : antes antes [es]
 • การออกเสียง : sesenta sesenta [es]
 • การออกเสียง : sexto sexto [es]
 • การออกเสียง : de repente de repente [es]
 • การออกเสียง : baixo baixo [pt]
 • การออกเสียง : quinta quinta [pt]
 • การออกเสียง : aquí aquí [es]
 • การออกเสียง : pouco pouco [pt]
 • การออกเสียง : contra contra [es]
 • การออกเสียง : ese ese [es]
 • การออกเสียง : trece trece [es]
 • การออกเสียง : abaixo abaixo [pt]
 • การออกเสียง : dentro dentro [es]
 • การออกเสียง : centésima centésima [pt]
 • การออกเสียง : cada cada [es]
 • การออกเสียง : detrás detrás [es]
 • การออกเสียง : undécimo undécimo [es]
 • การออกเสียง : diante diante [pt]
 • การออกเสียง : duodécimo duodécimo [es]
 • การออกเสียง : demasiado demasiado [es]
 • การออกเสียง : noveno noveno [es]
 • การออกเสียง : ningún ningún [es]
 • การออกเสียง : devagar devagar [pt]
 • การออกเสียง : encima encima [es]
 • การออกเสียง : tanto tanto [es]
 • การออกเสียง : menor menor [es]
 • การออกเสียง : 5 - cinco 5 - cinco [pt]
 • การออกเสียง : durante durante [it]
 • การออกเสียง : millonésima millonésima [es]
 • การออกเสียง : 1º primeiro 1º primeiro [pt]
 • การออกเสียง : genitivo genitivo [es]
 • การออกเสียง : tanta tanta [es]
 • การออกเสียง : consigo consigo [es]
 • การออกเสียง : varios varios [es]
 • การออกเสียง : algo algo [es]
 • การออกเสียง : toda toda [es]
 • การออกเสียง : centésimo centésimo [pt]
 • การออกเสียง : a propósito a propósito [pt]
 • การออกเสียง : conforme conforme [es]
 • การออกเสียง : propio propio [es]
 • การออกเสียง : ao ao [pt]
 • การออกเสียง : todas todas [es]
 • การออกเสียง : Cha Cha [ss]
 • การออกเสียง : dun dun [en]
 • การออกเสียง : outra outra [pt]
 • การออกเสียง : peor peor [es]
 • การออกเสียง : após após [hu]
 • การออกเสียง : aquela aquela [pt]
 • การออกเสียง : décimo primeiro décimo primeiro [pt]
 • การออกเสียง : entrambos entrambos [ast]