หมวดหมู่:

geologic time scale

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงgeologic time scale

 • การออกเสียง : Ladinico Ladinico [it]
 • การออกเสียง : Callovian Callovian [en]
 • การออกเสียง : Devoniar Devoniar [eu]
 • การออกเสียง : Eifelian Eifelian [en]
 • การออกเสียง : plistocè plistocè [ca]
 • การออกเสียง : Hadaikum Hadaikum [de]
 • การออกเสียง : Kanbriar Kanbriar [eu]
 • การออกเสียง : Permiar Permiar [eu]
 • การออกเสียง : devón devón [sk]
 • การออกเสียง : Calymmian Calymmian [en]
 • การออกเสียง : Roadian Roadian [en]
 • การออกเสียง : пліоцен пліоцен [uk]
 • การออกเสียง : Capitanian Capitanian [en]
 • การออกเสียง : Danian Danian [en]
 • การออกเสียง : Induano Induano [it]
 • การออกเสียง : Moscovian Moscovian [en]
 • การออกเสียง : Selandiano Selandiano [it]
 • การออกเสียง : Hettangiano Hettangiano [it]
 • การออกเสียง : oligocen oligocen [pl]
 • การออกเสียง : Piacenzian Piacenzian [en]
 • การออกเสียง : Coniacian Coniacian [en]
 • การออกเสียง : paleocen paleocen [pl]
 • การออกเสียง : Visean Visean [en]
 • การออกเสียง : Valanginiano Valanginiano [it]
 • การออกเสียง : Holozeno Holozeno [eu]
 • การออกเสียง : pliocen pliocen [pl]
 • การออกเสียง : олігоцен олігоцен [uk]
 • การออกเสียง : prekambrij prekambrij [hr]
 • การออกเสียง : mezozoik mezozoik [hr]
 • การออกเสียง : Cryogenian Cryogenian [en]
 • การออกเสียง : eoon eoon [et]
 • การออกเสียง : chronozone chronozone [en]
 • การออกเสียง : Aptiano Aptiano [it]
 • การออกเสียง : Cretaceo Cretaceo [it]
 • การออกเสียง : eó [ca]
 • การออกเสียง : Retico Retico [it]
 • การออกเสียง : Calloviano Calloviano [it]
 • การออกเสียง : kainozoikum kainozoikum [hu]
 • การออกเสียง : Triassico Triassico [it]
 • การออกเสียง : Anisian Anisian [en]
 • การออกเสียง : tanetià tanetià [ca]
 • การออกเสียง : Piacenziano Piacenziano [it]
 • การออกเสียง : Paleogene Paleogene [en]
 • การออกเสียง : paleocén paleocén [hu]
 • การออกเสียง : priabonià priabonià [ca]
 • การออกเสียง : Aptian Aptian [en]
 • การออกเสียง : Kænozoikum Kænozoikum [da]
 • การออกเสียง : Triassic Triassic [en]
 • การออกเสียง : Stenian Stenian [en]
 • การออกเสียง : міоцен міоцен [uk]
 • การออกเสียง : Neogeno Neogeno [eu]
 • การออกเสียง : Giurassico Giurassico [it]
 • การออกเสียง : Ludfordian Ludfordian [en]
 • การออกเสียง : Paläogen Paläogen [de]
 • การออกเสียง : Albiano Albiano [it]
 • การออกเสียง : eoceno eoceno [eo]
 • การออกเสียง : Priabonian Priabonian [en]
 • การออกเสียง : Tirreniano Tirreniano [it]
 • การออกเสียง : Hadean Hadean [en]
 • การออกเสียง : supereon supereon [en]
 • การออกเสียง : Miozeno Miozeno [eu]
 • การออกเสียง : Bartoniano Bartoniano [it]
 • การออกเสียง : cambriano cambriano [pt]
 • การออกเสียง : danià danià [ca]
 • การออกเสียง : Holocene Holocene [en]
 • การออกเสียง : Titoniano Titoniano [it]
 • การออกเสียง : Induan Induan [en]
 • การออกเสียง : Luteziano Luteziano [it]
 • การออกเสียง : chron chron [en]
 • การออกเสียง : krieda krieda [sk]
 • การออกเสียง : Calabriano Calabriano [it]
 • การออกเสียง : plejstocen plejstocen [pl]
 • การออกเสียง : Mesoproterozoic Mesoproterozoic [en]
 • การออกเสียง : aegkond aegkond [et]
 • การออกเสียง : Eocæn Eocæn [da]
 • การออกเสียง : Palæozoikum Palæozoikum [da]
 • การออกเสียง : Thanetiano Thanetiano [it]
 • การออกเสียง : Paleozeno Paleozeno [eu]
 • การออกเสียง : Mesozoiko Mesozoiko [eu]
 • การออกเสียง : Bajociano Bajociano [it]
 • การออกเสียง : Olenekian Olenekian [en]
 • การออกเสียง : pleisztocén pleisztocén [hu]
 • การออกเสียง : неоген неоген [tt]
 • การออกเสียง : Phanerozoikum Phanerozoikum [de]
 • การออกเสียง : Neoproterozoic Neoproterozoic [en]
 • การออกเสียง : Mesoarchean Mesoarchean [en]
 • การออกเสียง : πλειστόκαινο πλειστόκαινο [el]
 • การออกเสียง : Pleistozeno Pleistozeno [eu]
 • การออกเสียง : Toarciano Toarciano [it]
 • การออกเสียง : cretaci cretaci [ca]
 • การออกเสียง : aioni aioni [fi]
 • การออกเสียง : Tommotian Tommotian [en]
 • การออกเสียง : Phanerozoic Phanerozoic [en]
 • การออกเสียง : Basin Groups Basin Groups [en]
 • การออกเสียง : Kriit Kriit [et]
 • การออกเสียง : Zenozoiko Zenozoiko [eu]
 • การออกเสียง : Juura Juura [et]
 • การออกเสียง : Miocæn Miocæn [da]
 • การออกเสียง : Bathonian Bathonian [en]
 • การออกเสียง : Carnico Carnico [it]