หมวดหมู่:

geographic features in Indonesian

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงgeographic features in Indonesian

  • การออกเสียง : laut laut [de]
  • การออกเสียง : gunung gunung [ind]
  • การออกเสียง : pulau pulau [ind]
  • การออกเสียง : sungai sungai [ind]
  • การออกเสียง : lembah lembah [ind]
  • การออกเสียง : Bukit Bukit [ind]
  • การออกเสียง : Tanjung Tanjung [ind]
  • การออกเสียง : teluk teluk [ind]
  • การออกเสียง : palung palung [ind]
  • การออกเสียง : ngarai ngarai [ind]