หมวดหมู่:

Gàidhlig

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงGàidhlig

 • การออกเสียง : Alba gu Bràth Alba gu Bràth [gd]
 • การออกเสียง : Alba an Aigh Alba an Aigh [gd]
 • การออกเสียง : Iain Iain [gd]
 • การออกเสียง : Eilidh Eilidh [gd]
 • การออกเสียง : ealasaid ealasaid [gd]
 • การออกเสียง : Sgoil Sgoil [gd]
 • การออกเสียง : Glaschu Glaschu [gd]
 • การออกเสียง : Reul Reul [gd]
 • การออกเสียง : Seumas MacDhòmhnaill Seumas MacDhòmhnaill [gd]
 • การออกเสียง : Clann Dhomhnaill Clann Dhomhnaill [gd]
 • การออกเสียง : Eilean an Fhraoich Eilean an Fhraoich [gd]
 • การออกเสียง : Seumas Dòmhnallach Seumas Dòmhnallach [gd]
 • การออกเสียง : Steòrnabhagh Steòrnabhagh [gd]
 • การออกเสียง : Ailein Duinn Ailein Duinn [en]
 • การออกเสียง : Ceann a' Bhàirr Ceann a' Bhàirr [gd]
 • การออกเสียง : Eilginn Eilginn [gd]
 • การออกเสียง : Crìstean Crìstean [gd]
 • การออกเสียง : balachan balachan [gd]
 • บันทึกการออกเสียง : Cináed Cináed [gd] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Bethóc Bethóc [gd] รอการออกเสียง