หมวดหมู่:

frazė bendrauti: prisistatant/sveikinantis/susipažįstant

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfrazė bendrauti: prisistatant/sveikinantis/susipažįstant