หมวดหมู่:

fonética

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfonética

 • การออกเสียง : español español [es]
 • การออกเสียง : pronunciación pronunciación [es]
 • การออกเสียง : fonética fonética [es]
 • การออกเสียง : lingüística lingüística [es]
 • การออกเสียง : acento acento [es]
 • การออกเสียง : umlaut umlaut [en]
 • การออกเสียง : canto canto [es]
 • การออกเสียง : labial labial [en]
 • การออกเสียง : labiodental labiodental [en]
 • การออกเสียง : rotacismo rotacismo [it]
 • การออกเสียง : interdental interdental [en]
 • การออกเสียง : entonación entonación [es]
 • การออกเสียง : proparoxítono proparoxítono [pt]
 • การออกเสียง : véu palatino véu palatino [pt]
 • การออกเสียง : uvular uvular [pt]
 • การออกเสียง : pares mínimos pares mínimos [pt]
 • การออกเสียง : palatalizar palatalizar [pt]
 • การออกเสียง : cavidade bucal cavidade bucal [pt]
 • การออกเสียง : postdorsal postdorsal [de]
 • การออกเสียง : prepalatal prepalatal [es]
 • การออกเสียง : pretónico pretónico [es]
 • การออกเสียง : protónico protónico [es]
 • การออกเสียง : paroxítono paroxítono [pt]
 • การออกเสียง : sândi sândi [pt]
 • การออกเสียง : gutural gutural [pt]
 • การออกเสียง : elisión elisión [es]
 • การออกเสียง : bisesdrúxula bisesdrúxula [pt]
 • การออกเสียง : postpalatal postpalatal [es]
 • การออกเสียง : rehilamiento rehilamiento [es]
 • การออกเสียง : nasalização nasalização [pt]
 • การออกเสียง : implosivo implosivo [es]
 • การออกเสียง : inflexión inflexión [es]
 • การออกเสียง : semiconsonante semiconsonante [it]
 • การออกเสียง : postónico postónico [es]
 • การออกเสียง : oclusão oclusão [pt]
 • การออกเสียง : monotongação monotongação [pt]
 • การออกเสียง : velarizar velarizar [pt]
 • การออกเสียง : metafonía metafonía [es]
 • การออกเสียง : predorsal predorsal [es]
 • การออกเสียง : nasalización nasalización [es]
 • การออกเสียง : labializar labializar [pt]