หมวดหมู่:

field of action

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfield of action

 • การออกเสียง : kulttuurituotanto kulttuurituotanto [fi]
 • การออกเสียง : optometria optometria [fi]
 • การออกเสียง : vapaa-aika vapaa-aika [fi]
 • การออกเสียง : nuorisotyö nuorisotyö [fi]
 • การออกเสียง : kuntoutussuunnittelu kuntoutussuunnittelu [fi]
 • การออกเสียง : jalkaterapia jalkaterapia [fi]
 • การออกเสียง : osteopatia osteopatia [it]
 • การออกเสียง : sosiaaliala sosiaaliala [fi]
 • การออกเสียง : hammastekniikka hammastekniikka [fi]
 • การออกเสียง : laboratorioala laboratorioala [fi]
 • การออกเสียง : vaatetusala vaatetusala [fi]
 • การออกเสียง : viittomakielentulkki viittomakielentulkki [fi]
 • การออกเสียง : täydennysrakentaminen täydennysrakentaminen [fi]
 • การออกเสียง : maisemasuunnittelu maisemasuunnittelu [fi]
 • การออกเสียง : kauneudenhoitoala kauneudenhoitoala [fi]
 • การออกเสียง : ohjelmistotekniikka ohjelmistotekniikka [fi]
 • การออกเสียง : vaatetustekniikka vaatetustekniikka [fi]
 • การออกเสียง : elintarviketekniikka elintarviketekniikka [fi]
 • การออกเสียง : fysioterapia fysioterapia [fi]
 • การออกเสียง : turvallisuusala turvallisuusala [fi]
 • การออกเสียง : talotekniikka talotekniikka [fi]
 • การออกเสียง : tekstiilitekniikka tekstiilitekniikka [fi]
 • การออกเสียง : ravintola-ala ravintola-ala [fi]
 • การออกเสียง : toimintaterapia toimintaterapia [fi]
 • การออกเสียง : kulttuuriala kulttuuriala [fi]
 • การออกเสียง : korjausrakentaminen korjausrakentaminen [fi]
 • การออกเสียง : kansalaistoiminta kansalaistoiminta [fi]
 • การออกเสียง : tuotantotekniikka tuotantotekniikka [fi]
 • การออกเสียง : kuvataide kuvataide [fi]
 • การออกเสียง : ensihoito ensihoito [fi]
 • การออกเสียง : tuotekehitys tuotekehitys [fi]
 • การออกเสียง : talousala talousala [fi]
 • การออกเสียง : naprapatia naprapatia [fi]
 • การออกเสียง : konservointi konservointi [fi]
 • การออกเสียง : terveysala terveysala [fi]
 • การออกเสียง : liikkeenjohto liikkeenjohto [fi]
 • การออกเสียง : tekniikan ala tekniikan ala [fi]
 • การออกเสียง : vanhustyö vanhustyö [fi]
 • การออกเสียง : ohjaustoiminta ohjaustoiminta [fi]
 • การออกเสียง : kuvataiteet kuvataiteet [fi]
 • การออกเสียง : paperitekniikka paperitekniikka [fi]
 • การออกเสียง : ympäristöteknologia ympäristöteknologia [fi]
 • การออกเสียง : liikunta-ala liikunta-ala [fi]
 • การออกเสียง : puutarhatalous puutarhatalous [fi]
 • การออกเสียง : mediatekniikka mediatekniikka [fi]
 • การออกเสียง : maanmittaustekniikka maanmittaustekniikka [fi]
 • การออกเสียง : veneala veneala [fi]
 • การออกเสียง : liiketoiminta liiketoiminta [fi]
 • การออกเสียง : muovitekniikka muovitekniikka [fi]
 • การออกเสียง : terveydenhuolto terveydenhuolto [fi]
 • การออกเสียง : sädehoito sädehoito [fi]
 • การออกเสียง : rikosseuraamusala rikosseuraamusala [fi]
 • การออกเสียง : merenkulku merenkulku [fi]
 • การออกเสียง : hotelliala hotelliala [fi]
 • การออกเสียง : logistiikka logistiikka [fi]
 • การออกเสียง : restaurointi restaurointi [fi]
 • การออกเสียง : metsätalous metsätalous [fi]
 • การออกเสียง : puutalous puutalous [fi]
 • การออกเสียง : tuotekehittely tuotekehittely [fi]
 • การออกเสียง : viittomakielentulkkaus viittomakielentulkkaus [fi]
 • การออกเสียง : paperikoneteknologia paperikoneteknologia [fi]
 • การออกเสียง : tietopalvelu tietopalvelu [fi]
 • การออกเสียง : kalatalous kalatalous [fi]
 • การออกเสียง : poliisiala poliisiala [fi]
 • การออกเสียง : puutekniikka puutekniikka [fi]
 • การออกเสียง : hoitotyö hoitotyö [fi]
 • การออกเสียง : liikenteen ala liikenteen ala [fi]
 • การออกเสียง : kirjastoala kirjastoala [fi]
 • การออกเสียง : laivakonetekniikka laivakonetekniikka [fi]
 • การออกเสียง : kasvatusala kasvatusala [fi]
 • การออกเสียง : esittävä taide esittävä taide [fi]
 • การออกเสียง : elektroniikka elektroniikka [fi]
 • การออกเสียง : kulttuuripalvelut kulttuuripalvelut [fi]
 • การออกเสียง : pintakäsittelytekniikka pintakäsittelytekniikka [fi]
 • การออกเสียง : kuntoutusohjaus kuntoutusohjaus [fi]
 • การออกเสียง : hyvinvointiteknologia hyvinvointiteknologia [fi]