หมวดหมู่:

fåglar

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfåglar

 • การออกเสียง : stare stare [en]
 • การออกเสียง : stork stork [en]
 • การออกเสียง : svenska svenska [sv]
 • การออกเสียง : större hackspett större hackspett [sv]
 • การออกเสียง : kaja kaja [de]
 • การออกเสียง : pingvin pingvin [hu]
 • การออกเสียง : svala svala [sv]
 • การออกเสียง : ejder ejder [sv]
 • การออกเสียง : sädesärla sädesärla [sv]
 • การออกเสียง : Fasan Fasan [de]
 • การออกเสียง : skata skata [sv]
 • การออกเสียง : gärdsmyg gärdsmyg [sv]
 • การออกเสียง : svartvit flugsnappare svartvit flugsnappare [sv]
 • การออกเสียง : gulsparv gulsparv [sv]
 • การออกเสียง : örn örn [sv]
 • การออกเสียง : fiskmås fiskmås [sv]
 • การออกเสียง : tobisgrissla tobisgrissla [sv]
 • การออกเสียง : mindre hackspett mindre hackspett [sv]
 • การออกเสียง : storskrake storskrake [sv]
 • การออกเสียง : vinge vinge [da]
 • การออกเสียง : hackspett hackspett [sv]
 • การออกเสียง : större strandpipare större strandpipare [sv]
 • การออกเสียง : ladusvala ladusvala [sv]
 • การออกเสียง : strömstare strömstare [sv]
 • การออกเสียง : ringduva ringduva [sv]
 • การออกเสียง : mindre flugsnappare mindre flugsnappare [sv]
 • การออกเสียง : korp korp [sv]
 • การออกเสียง : strandskata strandskata [sv]
 • การออกเสียง : gravand gravand [sv]
 • การออกเสียง : trädkrypare trädkrypare [sv]
 • การออกเสียง : enkelbeckasin enkelbeckasin [sv]
 • การออกเสียง : sånglärka sånglärka [sv]
 • การออกเสียง : sparvhök sparvhök [sv]
 • การออกเสียง : tjäder tjäder [sv]
 • การออกเสียง : rörsångare rörsångare [sv]
 • การออกเสียง : blåmes blåmes [sv]
 • การออกเสียง : silltrut silltrut [sv]
 • การออกเสียง : pilfink pilfink [sv]
 • การออกเสียง : gök gök [sv]
 • การออกเสียง : domherre domherre [sv]
 • การออกเสียง : stenskvätta stenskvätta [sv]
 • การออกเสียง : grönfink grönfink [tr]
 • การออกเสียง : sidensvans sidensvans [sv]
 • การออกเสียง : kråka kråka [sv]
 • การออกเสียง : fisktärna fisktärna [sv]
 • การออกเสียง : kungsfågel kungsfågel [sv]
 • การออกเสียง : lövsångare lövsångare [sv]
 • การออกเสียง : storskarv storskarv [sv]
 • การออกเสียง : sothöna sothöna [sv]
 • การออกเสียง : svarthätta svarthätta [sv]
 • การออกเสียง : mindre strandpipare mindre strandpipare [sv]
 • การออกเสียง : rödstjärt rödstjärt [sv]
 • การออกเสียง : tretåig hackspett tretåig hackspett [sv]
 • การออกเสียง : Häger Häger [sv]
 • การออกเสียง : spillkråka spillkråka [sv]
 • การออกเสียง : kanadagås kanadagås [sv]
 • การออกเสียง : hussvala hussvala [sv]
 • การออกเสียง : gråtrut gråtrut [sv]
 • การออกเสียง : tofsvipa tofsvipa [sv]
 • การออกเสียง : grönsångare grönsångare [sv]
 • การออกเสียง : flugsnappare flugsnappare [sv]
 • การออกเสียง : mås mås [sv]
 • การออกเสียง : nattskärra nattskärra [sv]
 • การออกเสียง : strandpipare strandpipare [sv]
 • การออกเสียง : knipa knipa [sv]
 • การออกเสียง : svart rödstjärt svart rödstjärt [sv]
 • การออกเสียง : trast trast [sv]
 • การออกเสียง : nötväcka nötväcka [sv]
 • การออกเสียง : drillsnäppa drillsnäppa [sv]
 • การออกเสียง : talgoxe talgoxe [sv]
 • การออกเสียง : berguv berguv [sv]
 • การออกเสียง : stjärtmes stjärtmes [sv]
 • การออกเสียง : grå flugsnappare grå flugsnappare [sv]
 • การออกเสียง : talltita talltita [sv]
 • การออกเสียง : morkulla morkulla [sv]
 • การออกเสียง : struts struts [sv]
 • การออกเสียง : grågås grågås [sv]
 • การออกเสียง : trastsångare trastsångare [sv]
 • การออกเสียง : tornfalk tornfalk [sv]
 • การออกเสียง : orre orre [sv]
 • การออกเสียง : svartbent strandpipare svartbent strandpipare [sv]
 • การออกเสียง : koltrast koltrast [sv]
 • การออกเสียง : bivråk bivråk [sv]
 • การออกเสียง : sommargylling sommargylling [sv]
 • การออกเสียง : svartmes svartmes [sv]
 • การออกเสียง : järnsparv järnsparv [sv]
 • การออกเสียง : trädgårdssångare trädgårdssångare [sv]
 • การออกเสียง : näktergal näktergal [sv]
 • การออกเสียง : nordsångare nordsångare [sv]
 • การออกเสียง : dvärgsparv dvärgsparv [sv]
 • การออกเสียง : näbb näbb [sv]
 • การออกเสียง : vråk vråk [sv]
 • การออกเสียง : pilgrimsfalk pilgrimsfalk [sv]
 • การออกเสียง : storlom storlom [sv]
 • การออกเสียง : gulsångare gulsångare [sv]
 • การออกเสียง : sjöorre sjöorre [sv]
 • การออกเสียง : vit stork vit stork [sv]
 • การออกเสียง : sparv sparv [sv]
 • การออกเสียง : lappuggla lappuggla [sv]
 • การออกเสียง : lavskrika lavskrika [sv]