หมวดหมู่:

Dungdunguenkanto

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงDungdunguenkanto

 • การออกเสียงคำว่า kanto kanto [fi]
 • การออกเสียงคำว่า anay anay [tl]
 • การออกเสียงคำว่า Annay Annay [fr]
 • การออกเสียงคำว่า lamok lamok [tl]
 • การออกเสียงคำว่า tulod tulod [ceb]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า indayon indayon [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า maidasay maidasay [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า nananam nananam [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า indayonenkanto indayonenkanto [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า mailibay mailibay [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า nasaem nasaem [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า tultuluden tultuluden [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า itdem itdem [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า maimasmonto maimasmonto [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า naut-ut naut-ut [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า turog turog [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kaasiak kaasiak [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า makaturog makaturog [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า pagammuanen pagammuanen [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า dinakanto dinakanto [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kagaten kagaten [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า maturog maturog [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า panio panio [ilo | rap] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า dungdunguenkanto dungdunguenkanto [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า naalumamay naalumamay [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า pannaranay pannaranay [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า dungngo dungngo [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า la unay la unay [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า nagimas nagimas [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า rupam rupam [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า dungngu dungngu [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า naimas naimas [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า sinamay sinamay [ilo] รอการออกเสียง