หมวดหมู่:

drugs

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdrugs

 • การออกเสียง : Frank Masmeijer Frank Masmeijer [nl]
 • การออกเสียง : bolletjesslikker bolletjesslikker [nl]
 • การออกเสียง : cannabic cannabic [en]
 • การออกเสียง : Imanuelle Grives Imanuelle Grives [nl]
 • การออกเสียง : Jaïr Wessels Jaïr Wessels [nl]
 • การออกเสียง : Tacrolimus Tacrolimus [de]
 • การออกเสียง : Mefedron Mefedron [pl]
 • การออกเสียง : Miocamycin Miocamycin [en]
 • การออกเสียง : sulfapyridine sulfapyridine [en]
 • การออกเสียง : kabouterpost kabouterpost [nl]
 • การออกเสียง : marcheerpoeder marcheerpoeder [nl]
 • การออกเสียง : Orap Orap [en]
 • การออกเสียง : cracktivity cracktivity [en]
 • บันทึกการออกเสียง : Diphenylbutylpiperidines Diphenylbutylpiperidines [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : Moban Moban [en]
 • การออกเสียง : Loxitane Loxitane [en]
 • บันทึกการออกเสียง : Modecate Modecate [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : Serentil Serentil [en]
 • การออกเสียง : largactil largactil [pl]
 • การออกเสียง : Phenotiazines Phenotiazines [en]
 • บันทึกการออกเสียง : Carbolit Carbolit [en] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Velphoro Velphoro [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : RU486 RU486 [en]
 • การออกเสียง : pot belge pot belge [fr]
 • การออกเสียง : marihuana marihuana [es]
 • บันทึกการออกเสียง : zuggie zuggie [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : Itraconazole Itraconazole [en]
 • การออกเสียง : roofies roofies [en]
 • การออกเสียง : منشیات منشیات [ur]
 • การออกเสียง : Vimpat Vimpat [en]
 • การออกเสียง : Vemlidy Vemlidy [en]
 • การออกเสียง : Zinnat Zinnat [en]
 • การออกเสียง : Ritalin Ritalin [de]
 • การออกเสียง : janumet janumet [en]
 • การออกเสียง : Safinamide Safinamide [en]
 • การออกเสียง : glinides glinides [en]
 • การออกเสียง : argatroban argatroban [en]
 • การออกเสียง : taxanes taxanes [en]
 • การออกเสียง : primidone primidone [en]
 • การออกเสียง : Carbachol Carbachol [en]
 • การออกเสียง : bosentan bosentan [en]
 • การออกเสียง : tetrofosmin tetrofosmin [en]
 • การออกเสียง : edoxaban edoxaban [en]
 • การออกเสียง : thionamide thionamide [en]
 • การออกเสียง : deferiprone deferiprone [it]
 • การออกเสียง : miglitol miglitol [en]
 • การออกเสียง : canagliflozin canagliflozin [en]
 • การออกเสียง : dapagliflozin dapagliflozin [en]
 • การออกเสียง : Acarbose Acarbose [de]
 • การออกเสียง : donepezil donepezil [pt]
 • การออกเสียง : amiloride amiloride [en]
 • การออกเสียง : Saxenda Saxenda [pt]
 • การออกเสียง : over the counter over the counter [en]
 • การออกเสียง : Benzedrine Benzedrine [en]
 • การออกเสียง : DMT DMT [en]
 • การออกเสียง : eptifibatide eptifibatide [pt]
 • การออกเสียง : hydroxychloroquine hydroxychloroquine [en]
 • การออกเสียง : Vancomycin Vancomycin [de]
 • การออกเสียง : Promethazine theoclate Promethazine theoclate [en]
 • การออกเสียง : cannabis cannabis [en]
 • การออกเสียง : barbiturates barbiturates [en]
 • การออกเสียง : hallucinogen hallucinogen [en]
 • การออกเสียง : mestranol mestranol [en]
 • การออกเสียง : traffic traffic [en]
 • การออกเสียง : allopurinol allopurinol [en]
 • การออกเสียง : repaglinide repaglinide [en]
 • การออกเสียง : isotretinoin isotretinoin [en]
 • การออกเสียง : calcitonin calcitonin [en]
 • การออกเสียง : Quaalude Quaalude [en]
 • การออกเสียง : acridine acridine [en]
 • การออกเสียง : docetaxel docetaxel [pt]
 • การออกเสียง : droperidol droperidol [pt]
 • การออกเสียง : Efavirenz Efavirenz [pt]
 • การออกเสียง : methamphetamine methamphetamine [en]
 • การออกเสียง : lamotrigine lamotrigine [en]
 • การออกเสียง : Voltaren Voltaren [en]
 • การออกเสียง : draughts draughts [en]
 • การออกเสียง : draught draught [en]
 • การออกเสียง : Catafast Catafast [en]
 • การออกเสียง : bevacizumab bevacizumab [hu]
 • การออกเสียง : crack crack [en]
 • การออกเสียง : drugslab drugslab [nl]
 • การออกเสียง : drugsbeleid drugsbeleid [nl]
 • การออกเสียง : softdrugs softdrugs [nl]
 • การออกเสียง : Phenprocoumon Phenprocoumon [de]
 • การออกเสียง : marijuana marijuana [en]
 • การออกเสียง : dope dope [en]
 • การออกเสียง : orthopathy orthopathy [en]
 • การออกเสียง : milnacipran milnacipran [en]
 • การออกเสียง : Benadryl Benadryl [en]
 • การออกเสียง : levomilnacipran levomilnacipran [en]
 • การออกเสียง : Phencyclidin Phencyclidin [de]
 • การออกเสียง : smurfing smurfing [en]
 • การออกเสียง : Rohypnol Rohypnol [sv]
 • การออกเสียง : fiending fiending [en]
 • การออกเสียง : lithobid lithobid [en]
 • การออกเสียง : Tensilon Tensilon [en]
 • การออกเสียง : Inderal Inderal [en]
 • การออกเสียง : Valium Valium [it]
 • การออกเสียง : junkie junkie [en]