หมวดหมู่:

dostrzeć

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdostrzeć

  • การออกเสียง : zobaczyć zobaczyć [pl]
  • การออกเสียง : dojrzał dojrzał [pl]
  • การออกเสียง : dostrzeże dostrzeże [pl]