หมวดหมู่:

diǎn xīn

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdiǎn xīn

  • การออกเสียง : 点心
    点心 [zh]